|   print

General Surveillance system for the soil ecosystem. Report of the workshop
[ General Surveillance system for the soil ecosystem. Rapportage van de workshop ]
 
Smit E, Glandorf B, Bergmans H

35 p in English   2009

RIVM rapport 607001002
download pdf (572Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
According to European legislation General Surveillance should be conducted to detect unexpected effects of commercially cultivated genetically modified crops on the environment. Genetically modified crops might be cultivated in the Netherlands in the near future. RIVM has asked an international panel of experts to provide advice on the necessary steps and procedures for a GS system in the Netherlands. This report, describing the discussion and conclusions of the panel, will be presented to the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. This ministry will decide how GS will be implemented.
The panel focussed on the soil ecosystem because this was an unexplored area. According to the panel the main goal of GS is to protect the functions of the soil which are important for agriculture and nature. Moreover, the panel argued that soil quality should be assessed in relation to the soil users (farmers, nature conservationists, local authorities). In that respect it is important to monitor the soil and to ask the different users to assess the results depending on the location. To judge such results a model was developed which is described in the report. Such a GS system may be complemented with data from the other networks such as the network on ecological; monitoring and satellite observation systems.
Besides this, the panel concluded that a GS system should be based on existing monitoring networks; in the Netherlands this is the monitoring network called Biological Indicator for Soil Quality. In order to make this system suitable for GS three different scenarios were proposed depending on the number and locations of possible future genetically modified crops. The panel also recommended that the data should be collected and stored in a centrally managed database which yet has to be developed.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Europese regelgeving voor het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde gewassen vereist dat er in iedere lidstaat met behulp van 'General Surveillance' (GS) wordt nagegaan of commercieel geteelde genetisch gemodificeerde planten (GGP's) onverwachte effecten hebben op het milieu. Het RIVM heeft een panel van internationale experts om advies gevraagd welke stappen en procedures nodig zijn om een dergelijk GS systeem voor Nederland op te zetten. Op dit moment vindt in Nederland geen commerciele teelt van GGP's plaats maar in de nabije toekomst kan daar verandering in komen. Het panel richtte zich op effecten van GGP's op het ecosysteem van de bodem, omdat dit onderdeel van het milieu nog niet eerder is verkend. De discussies en de conclusies van het panel staan in dit rapport beschreven en zullen aan VROM worden aangeboden. Dit ministerie zal bepalen hoe de GS wordt vormgegeven.
Volgens het panel is het hoofddoel van GS om de functies van de bodem te beschermen die belangrijk zijn voor landbouw en natuur. Vervolgens stelde het panel voor dat de bodemkwaliteit wordt bekeken in relatie tot de gebruikers van het land (boeren, natuurbeheerders en lokale autoriteiten). In dat verband is het belangrijk om de bodem te monitoren en de resultaten, die afhankelijk zijn van de locatie, voor te leggen aan de verschillende gebruikers. Om de resultaten te beoordelen is een model ontwikkeld, dat in het rapport staat beschreven. Een dergelijk GS-systeem kan worden aangevuld met gegevens van andere netwerken die de vegetatie in beeld brengen, zoals het netwerk ecologische monitoring en satelliet observatiesystemen.
Daarnaast concludeerde het panel dat een GS systeem gebaseerd moet worden op bestaande meetnetwerken; in Nederland is dat het bodemmeetnet Bodem Biologische Indicators (BoBI). Om dit geschikt te laten zijn voor GS zijn drie scenario's ontwikkeld. Hierin is rekening gehouden met de verschillende schaalgroottes waarop GGP's worden verbouwd in relatie tot het benodigde aantal meetpunten (van geen, via incidentele tot grootschalige verbouwing). Verder is het panel er een voorstander van dat gegevens worden opgeslagen in een speciale, nog op te zetten database die centraal wordt beheerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-03-15 )