†|†  print

Gebiedsgericht grondwaterbeheer in de praktijk : Gebiedsafbakening, aanpak bronzone, procedure voor monitoring, (risicogebaseerde) toetsing grondwaterkwaliteit, kosten-batenanalyse
[†Region-specific Groundwater management in practice : Delineation of domain, source management, procedure for monitoring, (risk-based) evaluation of the groundwater quality, cost- benefit analyses†]

Swartjes FA, Valstar J, Zijp MC, van Beelen P, Otte PF

65 p in Dutch ††2011

RIVM rapport 607050010
download pdf (467Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
The management of separate groundwater contamination plumes focuses on quality assessment and, when necessary, remediation. This management of groundwater plumes in the Netherlands is often problematic for technical, practical or financial reasons. One solution is a tendency towards not managing groundwater plumes individually, but from an integrated perspective and on a larger scale. This so-called region-specific groundwater management is often more efficient and hence, cheaper. The reason for this is that groundwater quality assessment within the specific region is less stringent than in individual cases of groundwater contamination. Moreover, the organisation of the management of a cluster of groundwater plumes is much easier than it would be if all individual groundwater plumes were managed at different points in time.

Region-specific groundwater management should follow a tailor-made approach. However, to facilitate region-specific groundwater management, the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment commissioned the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) to formulate some practical guidance. This guidance relates to the delineation of the domain, the management of sources for groundwater contamination, procedures for monitoring, (risk-based) assessment of the groundwater quality and a cost-benefit analysis. This information is supplementary to other relevant documents, for example, the Practical Guide for region-specific groundwater management (in Dutch, Handreiking gebiedsgericht grondwaterbeheer) which was also drawn up by order of the Ministry of Infrastructure and the Environment.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het beheer van grondwater richt zich op beoordeling van de grondwaterkwaliteit en zonodig sanering. Dit beheer van grondwater is in Nederland vaak om technische, praktische en financiŽle redenen niet haalbaar. Als uitweg is de tendens gaande om verontreinigingen niet meer individueel maar op grotere schaal, in samenhang te beoordelen en aan te pakken. Dit zogeheten gebiedsgericht grondwaterbeheer maakt het beheer ervan efficiŽnter en daarmee vaak goedkoper. Door de gebiedsgerichte aanpak kan de grondwaterkwaliteit binnen het gedefinieerde gebied namelijk minder streng worden beoordeeld ten opzichte van individuele grondwaterverontreinigen. Bovendien is de organisatie van het beheer van een cluster verontreinigingen eenvoudiger dan voor elke verontreiniging apart op verschillende tijdstippen.

Gebiedsbericht grondwaterbeheer vraagt om een aanpak die is toegespitst op de specifieke omstandigheden van de locatie. Om dit Gebiedsbericht grondwaterbeheer te faciliteren heeft het RIVM op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) enkele algemene praktische aanwijzingen opgesteld. Deze zijn gericht op een methode om de afbakening van het beheersgebied te bepalen en om de bronzone voor grondwaterverontreiniging aan te pakken. Ook is een procedure opgesteld om het grondwater te monitoren, wordt de beoordeling van de grondwaterkwaliteit belicht en een kosten-batenanalyse besproken. Deze informatie vult bestaande relevante documenten aan, zoals de Handreiking gebiedsgericht grondwaterbeheer uit 2010 die eveneens in opdracht van I&M werd opgesteld.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Deltares
( 2011-12-08 )