†|†  print

Bodembiodiversiteit op de kaart van Noord-Brabant
[†Soil biodiversity on the map of the province North Brabant †]

Rutgers M, van Wijnen HJ, Schouten AJ, de Zwart D, Posthuma L, Bloem J, van Eekeren N, de Goede RGM

109 p in Dutch ††2012

RIVM rapport 607063001
download pdf (12615Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM has composed maps of soil biodiversity at the request of the Province North Brabant. These maps will be added to the 'Bodemwijzer' of the province. With this instrument soil information is collected and made accessible in order to support sustainable land management. Impacts of new activities on soil properties can be evaluated, such as the effect of the groundwater management on the 'geological values' of the soil.

Soil biodiversity is low at intensive arable land management
The maps show a low soil biodiversity with intensive agricultural soil management such as horticulture, arable and maize cultivation. This is because these soils are regularly plowed and treated with fertilizers. Agricultural grassland has a relatively high soil biodiversity, because these activities take place here in a lesser extent. The soil biodiversity at forests and heather areas demonstrate a greater uncertainty, due to large variation in forest types and less soil data.

Use of data from the Biological Indicator of Soil Quality
In order to map soil biodiversity, models have been used which link the influence of soil properties on the presence of soil organisms (such as bacteria and earthworms) and soil processes (such as CO2 production). The models are developed by the RIVM and various partners using the data from the nationwide monitoring with the Biological Indicator of Soil Quality (BISQ). The soil life is examined with the BISQ, namely the extent to which micro-organisms, earthworms, nematodes, pot worms, mites and springtails are present, and some soil processes, such as the CO2 production. These various data together form a joint measure of soil biodiversity. The biodiversity on the maps was averaging 10 percent higher than the field soil biodiversity measured at various places in North Brabant.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op verzoek van de provincie Noord-Brabant heeft het RIVM gegevens over de bodembiodiversiteit op kaarten weergegeven. De kaarten zullen aan de Bodemwijzer van de provincie worden toegevoegd. In dit instrument wordt kennis over de bodem verzameld en toegankelijk gemaakt om duurzaam bodemgebruik na te kunnen streven. Hiermee kan namelijk worden geÔnventariseerd welke gevolgen nieuwe activiteiten kunnen hebben op de eigenschappen van de bodem, zoals het effect van de grondwaterstand op de aardkundige waarden.

Biodiversiteit laag bij intensief agrarisch bodembeheer
Uit de kaarten blijkt dat de bodemdiversiteit laag is bij intensief agrarisch bodembeheer zoals tuinbouw, akkerbouw en maisteelt. Dit komt doordat deze bodems geregeld worden geploegd en bemest. Agrarisch grasland heeft een relatief hoge bodembiodiversiteit, doordat deze activiteiten hier in mindere mate plaatsvinden. Bij bos en hei tonen de kaarten een grotere onzekerheid in de bodembiodiversiteit dan bij de agrarische bodems. Door de grote variatie in bostypen zijn daarover namelijk minder gegevens beschikbaar.

Meetgegevens Bodembiologische indicator gebruikt
Om de biodiversiteit in kaart te kunnen brengen, zijn modellen gebruikt die de invloed van bodemeigenschappen koppelen aan de aanwezigheid van bodemorganismen (zoals bacteriŽn en regenwormen) en bodemprocessen (zoals CO2-productie). De modellen zijn door het RIVM en diverse partners ontwikkeld met behulp van de meetgegevens die landelijk met de Bodembiologische indicator worden verzameld. Dit meetsysteem onderzoekt het bodemleven, en wel de mate waarin micro-organismen, aaltjes, potwormen, regenwormen, mijten en springstaarten aanwezig zijn, en enkele bodemprocessen, zoals de CO2-productie. Deze verschillende gegevens vormen gezamenlijk een maatstaf voor de bodemdiversiteit. De berekende biodiversiteit was gemiddeld 10 procent hoger dan de op diverse plaatsen in Noord- Brabant in het veld gemeten bodembiodiversiteit.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Alterra Louis Bolk Instituut WUR Bodemkwaliteit
( 2012-10-29 )