|   print

Validating SimpleBox-Computed Steady-State Concentration Ratios
[ Validatie van de met SimpleBox Berekende Steady-State Concentratie Ratios ]
 
Bakker J, Brandes LJ, den Hollander HA, van de Meent D, Struijs J

108 p in English   2003

RIVM rapport 607220010
download pdf (740Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The validity of the multi-media model SimpleBox version 2.0 with respect to its specific use in the procedure of testing the coherence of independently derived environmental quality objectives is evaluated. The SimpleBox procedure for testing the coherence of environmental quality objectives has been critically examined by a Committee of the Dutch Health Council in 1995. The Committee recommended testing the validity of this specific application of SimpleBox. Environmental concentrations of five substances, tetrachloroethylene, lindane, benzo[a]pyrene, fluoranthene and chrysene, are compared to predicted concentrations. More specifically the monitoring data were used to derive concentration ratios for adjacent compartments, which were compared to modelled steady-state concentration ratios taking uncertainties in the model input parameters into account. The results indicate that concentration ratios generally do not deviate much more than a factor of ten from 'observed' data. The discrepancies between the computed and 'observed' ratios of concentrations in the air and soil compartments are much larger, exceeding a factor of thirty.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De validiteit van het 'multi-media' model SimpleBox versie 2.0 met betrekking tot de toepassing van het model bij het harmoniseren van onafhankelijk van elkaar afgeleidde milieukwaliteitsdoelstellingen voor de verschillende compartimenten is onderzocht. De procedure voor het harmoniseren van milieukwaliteitsdoelstellingen zoals die met het model SimpleBox wordt uitgevoerd, is in 1995 kritisch onderzocht door een commissie van de Gezondheidsraad. De commissie adviseerde het testen van de validiteit van SimpleBox voor die specifieke toepassing. Concentraties in het milieu van een vijftal stoffen, tetrachloorethyleen, lindaan, benzo[a]pyreen, fluorantheen en chryseen, zijn vergeleken met door het model voorspelde concentraties. De monitoringgegevens zijn gebruikt om verhoudingen af te leiden van concentraties in het milieu. Deze verhoudingen zijn vergeleken met de gemodelleerde verhoudingen van 'steady-state' concentraties in aangrenzende compartimenten. Hierbij zijn de onzekerheden in de invoergegevens van het model meegenomen in de berekeningen. De resultaten geven aan dat de concentratieratios over het algemeen niet veel meer afwijken dan een factor 10 van de waargenomen gegevens. De verschillen tussen de berekende en de waargenomen concentratieverhoudingen voor de compartimenten lucht en bodem zijn echter groter dan een factor 30.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-05-17 )