|   print

Uitzonderingsbepalingen in de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn. Drie grondwatercasussen die in Nederland spelen
[ Exemptions in the Water Framework Directive and the Groundwater Directive. Three cases in the Netherlands ]
 
Zijp MC, Wienhoven M, van Rijswick HFMW, de Nijs ACM, Pieters BJ, Verweij W, Zijp MC

103 p in Dutch   2007

RIVM rapport 607300007
download pdf (3740Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
There will be situations in which the Netherlands is not able to meet the objectives of the European Water Framework Directive (WFD). For example on locations with large-scale groundwater contamination, that can not be remediated before the given deadline of 2015. For such cases the WFD introduces a number of exemptions. For example extending the deadline from 2015 to 2021 or 2027, or achieving a less stringent objective.
For three cases in the Netherlands the RIVM (National Institute of Public Health and the Environment) analysed if the use of an exemption is necessary, and if so, how this can be used. The three cases are 1) exceeding the standards for nutrients in surface water, because of the input of nutrient rich groundwater; 2) oxidation of peat, caused by lowering of the groundwater level for agricultural purposes; 3) large-scale groundwater contamination.
The conclusion is that the first and third case needs the use of an exemption. The use of an exemption needs to be reported to the European Commission (EC). Examples of such reporting to the EC are added to this report.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Nederland zal in sommige situaties niet kunnen voldoen aan de doelen die de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt en die in 2015 moeten zijn gehaald. Dit is bijvoorbeeld het geval op locaties waar in het verleden grote grondwaterverontreinigingen zijn ontstaan die niet binnen de gestelde termijn kunnen worden opgeruimd. In zo'n geval is het nodig een uitzonderingsbepaling toe te passen.
In opdracht van het ministerie van VROM heeft het RIVM voor drie problemen onderzocht of het nodig is een uitzonderingsbepaling toe te passen, en zo ja, hoe. De drie problemen zijn: de nutrientnormen voor oppervlaktewater worden overschreden, onder andere doordat nutrientrijk grondwater naar oppervlaktewater uitspoelt, 2) de bodem in veenweidegebied daalt door verlagen van het grondwaterpeil, en 3) grootschalige grondwaterverontreinigingen. De gestelde problemen spelen op meerdere locaties in Nederland. Het RIVM heeft voor elk probleem een gebied geselecteerd en bekeken of een uitzonderingsbepaling nodig is. Voor de eerste en de laatste casus bleek dit zo te zijn. Voor deze gevallen is een voorbeeld van een rapportage aan de EU opgesteld.
Elke lidstaat rapporteert elke zes jaar aan de EU over de realisatie van de KRW-doelen. Het is mogelijk om onder voorwaarden uitzonderingsbepalingen toe te passen als een doel niet kan worden behaald. Daarover moet vervolgens worden gerapporteerd aan de Europese Unie. Twee belangrijke uitzonderingsbepalingen zijn: de termijn verlengen en het doel verlagen. In het eerste geval wordt de termijn waarop een doel moet worden bereikt uitgesteld tot een of twee termijnen, respectievelijk 2021 of 2027. Bij doelverlaging wordt een doel naar beneden bijgesteld, zoals een minder goede kwaliteit van het grondwater.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Universiteit Utrecht ECORYS BV
( 2008-03-18 )