|   print

Uitwerking artikel 7.3 KRW voor grondwaterlichamen. Drinkwaterfunctie bij karakterisering en toestandbeoordeling van grondwaterlichamen
[ Clarify article 7.3 of the WFD for groundwater bodies. The role of drinking water in the risk and status assessment of groundwater bodies ]
 
Zijp MC, Wuijts S, Dik HHJ

63 p in Dutch   2010

RIVM rapport 607300012
download pdf (1480Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM has developed a stepwise method that can be used by groundwater managers to take into account the quality of groundwater intended for human consumption during the risk assessment and status assessment of groundwater bodies.
The Water Framework Directive (WFD) requires that each Member State of the EU provides such information to the European Commission at 6-year intervals. The first river basin management plans of the Netherlands contained incomplete information on the quality of the groundwater intended for human consumption despite this being a requirement of the report. The root of the problem at that time was the uncertainty by the groundwater managers on how to integrate such information into both the risk assessment and status assessment. Two case studies form the basis of the stepwise plan.
To dissipate any remaining uncertainties, the RIVM has described how the risk assessment has a cyclic relationship with the status assessment. The risk assessment can lead to new or modified monitoring approaches to determine whether potential problematic substances are present. The monitoring data form the basis for environmental quality standards, which can then be used to assess the status of groundwater bodies. Based on this assessment against the established norms, measures can be taken when necessary, and the effect of these measures can then be evaluated in the next risk assessment.
The method developed by the RIVM can be used to select substances that form a risk for groundwater intended for human consumption and which should be approached on a groundwater body scale. The results of the two cases that have been performed reveal that the stepwise method identifies substances for which no national or European environmental quality standard currently exists.
A similar method can be developed for the other relevant functions of groundwater, namely surface water- and groundwater-dependent terrestrial ecosystems.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft een stappenplan ontwikkeld dat grondwaterbeheerders kunnen gebruiken om de drinkwaterfunctie onderdeel te laten zijn van de risicoanalyse en de toestandbeoordeling van grondwaterlichamen. Op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet Nederland elke zes jaar aan de Europese Commissie rapporteren over de kwaliteit van grondwater voor menselijk gebruik. Bij de eerste rapportages is deze informatie echter beperkt meegenomen. De oorzaak daarvan waren onduidelijkheden bij de grondwaterbeheerders over de manier waarop de drinkwaterfunctie bij de risicoanalyse en toestandbeoordeling van grondwater moet worden meegenomen. Het ontwikkelde stappenplan kan worden gebruikt om de stoffen te selecteren die een risico vormen voor de drinkwaterfunctie en die op de schaal van een grondwaterlichaam moet worden aangepakt.
Om de bestaande onduidelijkheden weg te nemen heeft het RIVM beschreven hoe de risicoanalyse zich cyclisch verhoudt tot de toestandbeoordeling. De risicoanalyse kan aanleiding geven monitoring in te (her)inrichten om de aanwezigheid van potentiele problematische stoffen te achterhalen. Op basis hiervan worden vervolgens normen afgeleid. Aan die normen wordt getoetst om tot een toestandbeoordeling te kunnen komen. Indien nodig worden maatregelen genomen, waarna het effect daarvan bij de volgende risicoanalyse wordt bekeken.
Het stappenplan is uitgewerkt aan de hand van twee casussen. Uit deze casussen blijkt dat bij het uitvoeren van het stappenplan stoffen worden geīdentificeerd waar momenteel geen nationale of Europese normen voor bestaan. Een dergelijk stappenplan kan ook worden ingezet voor de andere functies van grondwater, namelijk oppervlaktewater en terrestrische ecosystemen die van grondwater afhankelijk zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-03-29 )