|   print

Priority areas in the Soil Framework Directive. The significance of soil biodiversity and ecosystem services
[ Prioritaire gebieden in de Kaderrichtlijn Bodem. Belang van bodembiodiversiteit en ecosysteemdiensten ]
 
Rutgers M, Jagers op Akkerhuis GAJM, Bloem J, Schouten AJ, Breure AM

62 p in English   2010

RIVM rapport 607370002
download pdf (3747Kb)  
Dit rapport is Engelse vertaling van rapport 607370001  

Toon Nederlands

English Abstract
Soil biodiversity decreases when soil organic matter declines or when soil is compacted. A decrease in biodiversity may threaten the performance of ecosystem services such as agricultural production, groundwater and surface water cleaning and climate regulation. This is the outcome of a quick scan that aims to clarify the relationship between organic matter decline, soil compaction and soil biodiversity. The quick scan was based on a combination of information sources, such as literature reviews, biological monitoring data from a nationwide soil monitoring network and best professional judgment.
Seven soil threats are distinguished in the draft text of the Soil Framework Directive of the European Commission. Soil organic matter decline and soil compaction are the most relevant for the Netherlands due to intensive agricultural land management. Loss of soil biodiversity should be considered when identifying priority areas requiring protection from organic matter decline and compaction. This report describes the first steps in clarifying the relationship between soil biodiversity and decline in soil organic matter or soil compaction. The objective is to support the Netherlands in preparing for ratification of the Soil Framework Directive.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bij een afname van het organischestofgehalte of bij verdichting van de bodem daalt de bodembiodiversiteit. Een daling van de bodembiodiversiteit zal de bodem ook minder goed in staat stellen om zogenaamde ecosysteemdiensten te leveren, zoals agrarische productie, schoon grond- en oppervlaktewater en de regulering van het klimaat. Dit is de uitkomst van een verkenning naar relaties tussen organischestofgehalte, bodemverdichting en de bodembiodiversiteit. De conclusies van de verkenning zijn gebaseerd op een combinatie van informatiebronnen, namelijk literatuuronderzoek, gegevens uit het landelijke meetprogramma met de Bodembiologische Indicator en best professional judgment.
In de concepttekst van de Kaderrichtlijn Bodem van de Europese Unie worden zeven bodembedreigingen onderscheiden. Afname van het organischestofgehalte en bodemverdichting zijn de twee bedreigingen die het meest relevant zijn voor Nederland. Ze hangen samen met intensief landbouwkundig bodembeheer. Het behoud van biodiversiteit is een criterium dat een rol speelt bij alle bedreigingen van de bodem. De afname van de bodembiodiversiteit kan een factor zijn bij het aanwijzen van zogenaamde prioritaire gebieden voor deze bedreigingen. In dit rapport is een eerste stap gezet tot opheldering van de relatie tussen de bodembiodiversiteit en een afname van het organischestofgehalte of bodemverdichting. Het onderzoek is bedoeld om Nederland voor te bereiden op de invoering van de Kaderrichtlijn Bodem.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Alterra
( 2010-03-25 )