|   print

Exoten in oppervlaktewater : Effecten op zoetwaterecosystemen en een beleidsanalyse
[ Invasive species in surfacewater : Impacts on freshwater ecosystems and a policy analysis ]
 
Steenbergen E, Schouten AJ, van der Grinten E, Verweij W

38 p in Dutch   2011

RIVM rapport 607401001
download pdf (803Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
RIVM made an inventory of impacts of invasive species on plant and animal life of the Netherlands. Invasive species are non-indigenous species which entered Netherlands by human influence. Most invasive species are not harmful, but some of them may threaten indigenous species. At worst indigenous species may get extinct. Although the disturbing effects of invasive species are acknowledged, they do not get enough attention when measures are taken to improve ecological water quality for the Water Framework Directive.
RIVM also described which international and national policy is in place to prevent damage by invasive species and combat them when necessary. There are several international regulations, e.g. to protect biodiversity or to combat agricultural pests. These regulations are often not binding. There are also national regulations. In general these regulations are dealing with sectoral issues e.g. to protect biodiversity or to combat agricultural pests. RIVM recommends to improve coordination of monitoring invasive species and combatting them when necessary. This might be done by appointing one coordinating institution.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft geïnventariseerd welke effecten zogeheten exoten kunnen hebben op de flora en fauna van de Nederlandse zoete oppervlaktewateren. Exoten zijn niet-inheemse planten en dieren die door menselijk handelen in Nederland zijn terechtgekomen. Het merendeel is niet schadelijk, maar sommige kunnen een bedreiging vormen voor inheemse soorten. Zo kunnen inheemse soorten in de knel komen of verdwijnen door de komst van exoten. Hoewel deze verstorende invloed wordt erkend, wordt deze te weinig in ogenschouw genomen bij maatregelen die vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn ingesteld om de flora en fauna te verbeteren
In het onderzoek staat eveneens beschreven welk internationaal en nationaal beleid is vastgesteld om schade door exoten te voorkomen en ze zonodig te bestrijden. Internationaal is er al veel beleid opgesteld, bijvoorbeeld om de biodiversiteit te beschermen of om plagen in de land- en tuinbouw te voorkomen. Vaak is dat beleid niet bindend. Nationaal is ook beleid vastgesteld. Doorgaans is dat beleid ingegeven door deelbelangen, bijvoorbeeld om de biodiversiteit te beschermen of om plagen in de land- en tuinbouw te voorkomen. Het RIVM beveelt daarom aan de regie te verbeteren op het signaleren en zonodig bestrijden van exoten. Dat kan bijvoorbeeld door deze bij één coordinerende instantie te leggen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-08-09 )