|   print

Jaarverslag Landelijke Werkgroep Grondwater 2011 en 2012
[ Annual report National Working Group Groundwater ]
 
Sterkenburg A, Claessens JW

30 p in Dutch   2013

RIVM briefrapport 607402009
download pdf (587Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
In the National Working Group Groundwater, provinces, ministries, water boards, municipalities and research institutes have been working at the implementation of the Water Framework Directive and the Groundwater Directive concerning groundwater since 2003. In 2011 and 2012 the working group focused on linking different policy fields. In this way knowledge is combined that can be used to establish the next river basin management plans, scheduled for 2015. These plans should guarantee the quality of groundwater and surface water by compiling a program of measures every six years.

Between 2011 and 2012, all parties concerned have consulted to fill in, in a consistent way, the factsheets containing information about groundwater bodies in The Netherlands. These documents are the basis of the river basin management plans and contain information about the quality of groundwater bodies, propositions to improve this quality in future and the way this may be attained. In collaboration with the working group, the ministry has also developed a protocol to interpret the current quality of the groundwater, and to evaluate its developments over time.

The RIVM manages the working group's secretariat and makes a yearly summary of the proceedings. These summaries may be used as reference for those who have been involved in the working group. These summaries may also be used as information source for those who will be performing the activities arising from the working group.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de Landelijke Werkgroep Grondwater (LWG) werken provincies, ministeries, waterschappen, gemeenten en onderzoeksinstituten sinds 2003 aan de implementatie van het grondwatergedeelte van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de daaronder vallende Grondwater Richtlijn. In 2011 en 2012 heeft de werkgroep zich erop gericht beleidsvelden te koppelen. Op die manier is kennis gebundeld waarmee het volgende stroomgebiedsbeheersplan, gepland voor 2015, op kan worden gesteld. Deze plannen moeten de kwaliteit van het gronden oppervlaktewater zeker stellen door telkens voor zes jaar een programma van maatregelen op te stellen.

In de verslagperiode is onder andere met de betrokken partijen overlegd om de factsheets met gegevens over de grondwaterlichamen in Nederland op uniforme wijze in te vullen. Deze documenten vormen de basis voor de gebiedsbeheersplannen en bevatten informatie over de kwaliteit van de grondwaterlichamen, voorstellen voor de toekomst om die kwaliteit te verbeteren en de manier waarop dat kan worden bereikt. Ook heeft het ministerie in samenwerking met de LWG een protocol ontwikkeld om de huidige kwaliteit van de grondwaterlichamen te duiden (toestand), en de ontwikkelingen daarin op termijn te beoordelen.

Het RIVM voert het secretariaat van de LWG en maakt jaarlijks een overzicht van de werkzaamheden. Deze overzichten dienen als naslagwerk voor diegenen die betrokken zijn bij de Werkgroep Grondwater. Daarnaast dient het als informatiebron voor diegenen die aan de slag gaan met activiteiten die voortkomen uit de werkgroep.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2013-10-10 )