|   print

De invloed van grondwaterverontreiniging op terrestrische ecosystemen
[ The influence of groundwater pollution on terrestrial ecosystems ]
 
van Beelen P, Lieste R

33 p in Dutch   2008

RIVM rapport 607625001
download pdf (460Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The quality of the Dutch sweet groundwater is strongly influenced by human activities. This quality is very important for the quality of the soil and the growth of plants in a seepage areas (where groundwater seeps upwards). Groundwater quality differences cause local differences in the vegetation even under natural conditions. Because much groundwater is pumped away, the groundwater level drops. This can invoke several problems like acidification, peat decline and the dry out of sensitive plant species. Plant growth is strongly dependent on minerals from groundwater. The pesticides and other chemicals which can occur in low concentrations in groundwater, generally do not seem to have a large influence on plant growth. The Daughter Directive Groundwater of the Water Framework Directive asks the member states to determine criteria for groundwater quality. These criteria should among other things prevent that adverse effects will occur in groundwater dependent ecosystems. At this moment the criteria for groundwater quality are derived from water quality criteria because it is not feasible to account for the sensitivity of groundwater dependent ecosystems.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De kwaliteit van het Nederlandse zoete grondwater is sterk beinvloed door menselijke activiteiten. Deze kwaliteit is belangrijk voor de bodemkwaliteit en de plantengroei in kwelgebieden (waar het grondwater omhoog welt). Zelfs onder natuurlijke omstandigheden veroorzaken kwaliteitsverschillen in het grondwater, lokale verschillen in de vegetatie. Doordat er veel grondwater wordt weggepompt zakt het grondwaterpeil. Dit kan aanleiding geven tot allerlei problemen zoals verzuring, inklinken van veengrond en uitdroging van gevoelige plantensoorten. De plantengroei is sterk afhankelijk van mineralen uit het grondwater. De bestrijdingsmiddelen en andere chemische stoffen die in lage concentraties in het grondwater kunnen voorkomen lijken over het algemeen geen grote invloed te hebben op de plantengroei. De Dochterrichtlijn Grondwater van de Europese Kaderrichtlijn Water vraagt aan de lidstaten om criteria vast te stellen voor de grondwaterkwaliteit. Deze criteria moeten onder andere voorkomen dat er ongunstige effecten optreden in van het grondwater afhankelijke bodemecosystemen. Op dit moment worden de criteria voor de grondwaterkwaliteit afgeleid uit waterkwaliteitscriteria omdat het nog niet goed mogelijk is om rekening te houden met de gevoeligheid van grondwaterafhankelijke bodemecosystemen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-07-10 )