|   print

Concentraties van totaal en zeswaardig chroom, arseen en koper in de lucht bij houtverduurzamingsbedrijven in Nederland. Evaluatie van de risico's voor omwonenden
[ Concentrations of total and hexavalent chromium, and arsenic and copper in air near wood preservation plants in the Netherlands. Assessment of the health risks for the surrounding population ]
 
Mennen MG, de Knol-Vos T, Fortezza F, Piso S, Koot W, Ritsema R, Janssen PJCM, Kliest JJG

54 p in Dutch   1997

RIVM rapport 609021012
download pdf (2964Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Air emissions and concentrations of copper, arsenic and chromium (both hexavalent and total chromium) were studied at wood preservation plants in the Netherlands. The aim of the study was to obtain a broad idea of the emissions and immissions of these components in air at wood preservation plants, as well as to assess the possible human health risks and contamination of the soil and surface water in the plant's surroundings. The concentrations of total chromium, copper and arsenic near the autoclaves, the fixation tanks, at the edge of the enclosure, leeward of the stored woodpiles, and at the reference locations were below the detection limit. Two successive measurements near a pile of freshly treated wood yielded concentrations of 21, 7, 108 and 83 ng m-3 for arsenic, hexavalent chromium, total chromium and copper, respectively. The chromium emitted from the autoclaves was mainly hexavalent, while at the fixation tanks approximately 10% of the chromium was hexavalent. At the edge of the enclosure and near the woodpiles this was less than 5%. The emitted chromium, copper and arsenic were found mainly in the inhalable (< PM10) aerosol fraction. These concentrations were below the advised healthy levels and maximum permissible risk levels for inhalable exposure of these compounds. The estimates for oral and dermal exposure were found negligible. Relatively high levels of hexavalent chromium and arsenic were found for a few short measurements near one of the autoclaves. From the occupational health point of view, this might require more specific focus. The concentrations of copper, arsenic and total chromium in the soil and surface water near the plants were calculated using an atmospheric transport model. These calculated concentrations did not exceed the Dutch target, intervention and background values for soil, and the limit and background values for surface water.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het doel van dit onderzoek was om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van: de luchtemissies en -concentraties van koper, arseen en totaal en zeswaardig chroom bij houtverduurzamingsbedrijven; de mogelijke gezondheidsrisico's voor omwonenden; de milieubelasting van bodem en oppervlaktewater in de omgeving van de bedrijven. De concentraties totaal chroom, koper en arseen bij de autoclaven, de fixeerinstallaties en op de terreingrens, benedenwinds van de houtopslag en de referentielocaties bleken beneden de detectielimiet. Bij twee opeenvolgende metingen vlakbij een partij vers behandeld, nog nadampend hout werd gemiddeld 21, 7, 108 en 83 ng m-3 voor resp. arseen, zeswaardig chroom, totaal chroom en koper gevonden. Het uit de autoclaven geemitteerde chroom was grotendeels zeswaardig. Bij de fixeerinstallaties was ongeveer 10% van het geemitteerde chroom zeswaardig, bij de terreingrens en benedenwinds van de houtopslag was dit minder dan 5%. Het koper, chroom en arseen bevonden zich vooral in inadembare aerosoldeeltjes (de zgn. PM10 fractie). Deze concentraties lagen gemiddeld beneden de adviesgrenswaarden en Maximaal Toegestane Risico concentraties van de onderzochte componenten voor langjarige blootstelling. De orale en dermale blootstelling zijn gering. Met behulp van een atmosferisch transportmodel zijn de concentraties berekend van koper, chroom (totaal) en arseen in de bodem en het oppervlaktewater in de omgeving van de bedrijven. Ook deze concentraties liggen beneden de streef-, interventie- en achtergrondwaarden voor bodem en de grens- en achtergrondwaarden voor oppervlaktewater in Nederland.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-09-30 )