|   print

Kwaliteitsdocument inzake de bepaling van Cadmium in kunststoffen met behulp van Rontgenflurescentie
[ Quality doucment about the determination of Cadmium in Plastics using X-ray fluorescense ]
 
Hoogerbrugge R, van de Wiel HJ, van de Beek ACW, Kliest JJG

15 p in Dutch   1999

RIVM Rapport 609021017
download pdf (247Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In upholding the Decree on Cadmium in Plastics, analysis by X-ray fluorescence (XRF) could be an acceptable quick and inexpensive alternative for the statutory analysis methods. Commissioned by the Inspector for the Environment, this document, prepared by the RIVM, describes the quality criteria for methods of analysis used for upholding the Cadmium Decree. Besides the quality criteria description, performance of the XRF method or equivalent methods, as applied by the Douane Laboratory, is assessed on the basis of the Douane Laboratoryn Council. Theith the requirementcertainty of 99 % if the measured concentration exceeds 135 mg Cd/kg and if porous, non-compact and inhomogeneous samples are eliminated. The characteristics of the XRF method imply the necessity for strict procedures for sample selection, acceptance of measurementare given.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bij de handhaving van het besluit Cadmium in Kunststoffen is gebleken, dat de analyse met behulp van Rvntgenfluorescentie (XRF) een snel en goedkoop alternatief zou kunnen zijn voor de op dit moment wettelijk voorgeschreven methoden. In opdracht van de Inspecteur Milieuhygikne is daarom door het RIVM in het navolgende document vastgelegd, welke kwaliteitseisen er gesteld dienen te worden aan methoden die worden ingezet voor de handhaving van het Cadmiumbesluit. Daarnaast is getoetst in hoeverre de bepalingsmethode met XRF, zoals toegepast door het Douane Laboratorium aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Bij deze beoordeling wordt uitgegaan van de gegevens in het validatierapport dat door het Douane Laboratorium is opgesteld ten behoeve van de auditors van de Raad voor Accreditatie. De beoordeling beperkt zich op grond hiervan tot de meetmethode zoals toegepast door het Douane Laboratorium, dan wel een daaraan aantoonbaar gelijk te stellen methode. Uit de beoordeling blijkt dat de XRF-methode van het Douane Laboratorium voldoet aan de eis dat overschrijding van de kritische waarde, met een zekerheid van ten minste 99 % kan worden vastgesteld indien de gemeten concentratie groter is dan 135 mg Cd/kg en indien poreuze, niet-compacte en inhomogene monsters worden verworpen. Gezien de aard van de XRF-bepaling dienen echter nauwgezette procedures te worden gevolgd bij de monsterselectie, de acceptatie van meetwaarden en de kwaliteitsbewaking. In het rapport worden hiertoe voorstellen gedaan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-07-20 )