|   print

Gezondheidkundige advieswaarden binnenmilieu
[ Health-based guidelines for indoor air ]
 
Dusseldorp A, van Bruggen M, Douwes J, Janssen PJCM, Kelfkens G

83 p in Dutch   2004

RIVM Rapport 609021029
download pdf (543Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Health-based guidelines for chemical and some physical substances in dwellings were derived and summarised in this report. Substances were selected on the basis of product use in dwellings or the fact they have proven to cause problems in different indoor environments. For chemical substances, exposure via inhalation was taken into account. For other agents, the corresponding route of exposure was considered. No guidelines for biological agents could be derived on the basis of current knowledge, as outlined in this document. This conclusion also applies to other agents, like non-ionising radiation and moisture. ssible Risk (MRP), according to Dutch Environmental Policy. For substances with a threshold, this refers to a lifetime (70 years, 365 days per year and 24 hrs per day) concentration that will not cause health effects (even in susceptible groups). The MPR of substances without a threshold (carcinogens) is defined as one case (of cancer) per 1 million exposed persons per year or one case per 10,000 during a lifetime. The guidelines here are aimed at dwellings, but could also be applied to other indoor environments where people spend considerable time (schools, offices). Although the guidelines are not laid down by law, they could be used as a starting point for doing so at a later date.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft gezondheidkundige advieswaarden voor een groot aantal chemische agentia die in de woningen kunnen voorkomen, alsmede voor een aantal fysische factoren. In de praktijk bestaat behoefte aan dergelijke advieswaarden, omdat er voor veel agentia geen waarden beschikbaar zijn om de kwaliteit van het binnenmilieu van woningen aan te toetsen. Bij het vaststellen van de lijst van agentia waarvoor waarden dienden te worden afgeleid, is uitgegaan van stoffen of produkten die veel binnenshuis worden gebruikt of die vanuit de praktijk regelmatig als probleem naar voren komen. Voor de (chemische) stoffen geldt dat alleen blootstelling via inhalatie in ogenschouw is genomen. Voor de andere agentia is de bijbehorende wijze van blootstelling beoordeeld. De 'gezondheidkundige advieswaarde' is hier gedefinieerd als het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR). Voor het compartiment lucht wordt dit meestal aangeduid als de Toelaatbare Concentratie in Lucht (TCL). Voor stoffen met drempelwaarde is dit de concentratie die bij levenslange blootstelling (70 jaar, 365 dagen/jaar en 24 uur per dag) geen effect op de gezondheid heeft. Bij de afleiding wordt rekening gehouden met risicogroepen als zieken, zwangeren, ouderen of kinderen. Van genotoxisch werkende carcinogenen wordt aangenomen dat er geen drempelwaarde is waaronder geen effecten optreden: elke dosis, hoe gering ook, is verbonden met een zeker risico op kanker. Voor deze categorie stoffen is het MTR gedefinieerd als 1 geval (van kanker) per 1.000.000 blootgestelden per jaar of 1 op 10.000 gedurende een heel leven. Voor de agentia waarvoor geen advieswaarde kon worden afgeleid (onder andere biologische agentia) wordt uitgebreid beschreven welke informatie dan wel beschikbaar is en waarom er geen gezondheidkundige advieswaarde is vast te stellen. In principe zijn de advieswaarden gericht op woningen, maar ze zijn ook toepasbaar op andere locaties waar mensen langdurig verblijven (zoals kantoren en scholen). De gezondheidkundige advieswaarden hebben geen wettelijke status, maar kunnen dienen als uitgangspunt voor beleid ten aanzien van het binnenmilieu.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-04-23 )