|   print

[  ]
 
Mooy M , Mennen M

p in Dutch   2007

download pdf (1346Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report we conclude that ocean going ships in the Netherlands contributes significantly to the emission of sulphur dioxide, nitrogen oxides, fine particulate matter and nickel compounds into the air. In spite of this, increased levels of nitrogen dioxide concentrations have only been found in the direct vicinity of major waterways and harbours in the Netherlands. Furthermore, the emission of fine particulate matter by ocean ships could also have a negative effect on human health. Both nitrogen dioxide and fine particulate matter can haven negative health effects on people suffering from respiratory symptoms. The above is concluded by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) in an exploratory study into the effects of shipping on air quality. The VROM-Inspectorate was the commissioning body. The reason for this study was the absence of complete understanding of the influence of ocean going ships on air quality and environment. Ocean ships are one of the least regulated types of air pollution sources. Standards for desired substance levels have only been set for sulphur in the Fuel (Sulphur Content) Decree. In the Netherlands only a few studies on this subject have been conducted. A complete picture on the influence of ocean going ships on air quality and environment is lacking. In order to gain more insight into the exact influence of ocean going vessels on the environment, a specific measuring campaign or thorough analysis of measured data is recommended.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Uit deze literatuurstudie blijkt dat de zeescheepvaart substantieel bijdraagt aan de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof en nikkelverbindingen naar de lucht op nationaal niveau. Niettemin is alleen een verhoogde concentratie stikstofdioxide waargenomen in de directe omgeving van grote vaarwegen en havens in Nederland. Niet uitgesloten wordt dat ook de uitstoot van fijn stof door zeeschepen nadelig kan zijn voor de gezondheid. Voor beide stoffen geldt dat zij klachten kunnen verergeren bij mensen met ademhalingsproblemen en luchtwegenklachten. Dit concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een verkennend onderzoek naar de effecten van de uitstoot van stoffen door zeeschepen op de luchtkwaliteit. De opdrachtgever is de VROM-Inspectie. Aanleiding voor het onderzoek is de afwezigheid van een duidelijk inzicht in de invloed van zeeschepen op de luchtkwaliteit en leefomgeving in Nederland. Zeeschepen zijn een van de minst gereguleerde type bronnen van luchtverontreiniging. Alleen voor het zwavelgehalte in brandstoffen zijn normen opgesteld (Besluit zwavelgehalte brandstoffen). Er zijn enkele Nederlandse onderzoeken hieromtrent uitgevoerd, maar een compleet beeld over de invloed van zeeschepen op luchtkwaliteit en leefomgeving ontbreekt. Om een beter inzicht te krijgen op de precieze invloed van zeeschepen op de leefomgeving wordt een gerichte meetcampagne of grondige analyse van bestaande meetdata aanbevolen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2008-04-02 )