|   print

Verspreiding van stoffen bij branden: een verkennende studie
[ Dispersal of substances during fires: a foresight study ]
 
Mennen MG, Kooi ES, Heezen PAM, Munster G van, Barreveld HL

103 p in Dutch   2009

RIVM rapport 609022031
download pdf (2387Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In the case of a fire, professionals do not have a model or method they can use to provide an integral advice about the best measures to protect public health and the environment. There is, however, a wealth of knowledge about the harmful effects of a fire for humans and the environment (soil, air and surface water) that has, for example, been processed in individual mathematical models and protocols.
This was revealed by a foresight study carried out by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Water Service on behalf of the Department of Crisis Management of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM). This study produced an overview of the existing data, models and methodologies that predict the spread of harmful substances during fires. It considered answers to questions such as: 'Do the cows have to be brought inside?', 'Is the surface water seriously polluted?' or 'Can crops in the vicinity still be consumed?'.
The study contains several recommendations for the improvement of current practice. For example, the existing protocol of the Water Service for advice about the discharge of firefighting water can be supplemented with model calculations that estimate the dispersal and the effects of discharge on the surface water. Model calculations are already used to determine the dispersal of hazardous substances in the air. An expansion of this calculation protocol to include standard scenarios for different types of fires should be considered. With such an expanded protocol the appropriate measures could be taken quicker in the event of a real fire.
Based on a large number of measurements it can be concluded that, in general, there is no risk for humans or the environment at a distance of 1 kilometre or more from the fire. Exceptions to this are very large fires or fires where humans and the environment are exposed to particularly hazardous substances, such as a fire in a large depot for pvc materials.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er bestaat geen model of methodiek waarmee professionals bij brand snel een integraal advies kunnen geven over maatregelen die het milieu en de volksgezondheid optimaal beschermen. Er is wel veel kennis over de schadelijke gevolgen van een brand voor mens en milieu (grond, lucht en oppervlaktewater). Deze kennis is onder andere verwerkt in afzonderlijke rekenmodellen en protocollen.
Dit bijkt uit een verkennend onderzoek van het RIVM en de Waterdienst, in opdracht van de stafafdeling Crisismanagement van het ministerie van VROM. Hiervoor zijn bestaande gegevens, modellen en methodieken geinventariseerd die de verspreiding van schadelijke stoffen bij brand voorspellen. Het gaat om antwoorden op vragen als: 'Moeten de koeien op stal?', 'Is het oppervlaktewater ernstig verontreinigd?' of 'Kunnen gewassen in de omgeving nog worden geconsumeerd?'
Het onderzoek bevat enkele aanbevelingen waarmee de bestaande praktijk kan worden verbeterd. Zo kan het bestaande protocol van de Waterdienst voor advies over het lozen van bluswater worden aangevuld met modelberekeningen die de verspreiding en effecten van de lozing op het oppervlaktewater schatten. Om de verspreiding van gevaarlijke stoffen in de lucht te kunnen bepalen, worden al modelberekeningen toegepast. Het is te overwegen om dit rekenprotocol uit te breiden met standaardscenario's voor verschillende typen branden. Op basis daarvan kunnen bij een echte brand sneller de juiste maatregelen worden getroffen.
Ook is op basis van een groot aantal metingen het uitgangspunt geformuleerd dat er vanaf 1 kilometer van de brand doorgaans geen sprake is van risico's voor mens en milieu. Uitzonderingen daarop zijn hele grote branden of branden waarbij mens en milieu aan zeer gevaarlijke stoffen staan blootgesteld, zoals een brand in een grote opslag met pvc-materialen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Rijkswaterstaat Waterdienst
( 2009-08-28 )