|   print

[  ]
 
Mennen MG , Knol-de Vos T , Fortezza F , Putten EM van , Wiese CJ , Regts T , Kootstra PR , Zwartjes RJW , Velze K van

52 p in Dutch   2000

download pdf (520Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Concentrations of nitrogen oxides, nitrogen dioxide, carbon monixide, sulfur dioxide, volatile organic compounds, fine particles and black smoke were measured along the A28 motorway near Zwolle from October 18 to November 4, 1999 to determine the current state of air pollution along this road before the planned reconstruction. In the near future, six lanes will replace the present four lanes comprising this marked-out section of road and the speed limit here will be 70 km h-1. Homes and office buildings will be built at distances up to close to the road. In addition to the measurements, calculations were made using the CAR model. Pollutant concentrations were calculated for both the current situation and future scenarios with respect to the reconstruction of the road, traffic development and expected reductions in air pollution due to vehicle emissions. The effects of the above modifications on the exposure to air pollution of the future population living and working here, and the possible health risks related to this exposure, were estimated using the results of both the measurements and model calculations. The health risk guidelines for carbon monoxide, sulfur dioxide and volatile organic compounds were shown not to be exceeded, while the guidelines for nitrogen dioxide, fine particles and black smoke could be exceeded, depending on future development. The air pollution near the motorway is comparable to the city background level except for black smoke, for which concentrations on the motorway are much higher than at city background sites and even comparable to the level in very busy streets.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Van 18 oktober t/m 4 november 1999 zijn langs de snelweg A28 bij Zwolle concentraties aan CO, NOx, SO2, VOCs, fijn stof (PM10 en PM2.5) en Zwarte Rook in de lucht continu gemeten met als doel de luchtkwaliteit in de huidige situatie in kaart te brengen. Vanwege de verkeersdrukte zal dit deel van de A28 worden uitgebreid naar een zes-baansweg met smallere rijstroken, waarbij een snelheidsbeperking van 70 km/h zal worden ingesteld. Tevens zijn er plannen de 'lege' ruimtes aan weerszijden van de A28 te benutten voor bebouwing. Op basis van de meetresultaten en berekeningen met het CAR model, waarbij de snelheidsbeperking, toename in verkeersdrukte en afname van emissies uit motorvoertuigen zijn verdisconteerd, is een inschatting gemaakt van de blootstelling aan luchtverontreiniging van omwonenden c.q. werkenden nabij de snelweg in de toekomstige situatie. Uit de metingen bleek dat de luchtverontreiniging langs de A28 vergelijkbaar is met die op stadsachtergrondlocaties en minder is dan in drukke straten. Een uitzondering hierop vormt Zwarte Rook, waarvan de concentraties langs de snelweg hoger zijn dan in drukke straten. De reden voor dit verschil is vermoedelijk het hogere aandeel aan zwaar verkeer op snelwegen. De modelberekeningen tonen aan dat de voorgestelde snelheidsbeperking een gunstig effect lijkt te hebben op de luchtverontreiniging. Langs de A28 en nabij eventuele bebouwing dichtbij de weg zullen de grens- en richtwaarden voor CO, SO2, benzeen, lood en aldehyden niet worden overschreden. Voor NO2, Zwarte Rook en benzo(a)pyreen zouden de grenswaarden mogelijk kunnen worden overschreden, terwijl voor PM10 de grenswaarden zeer waarschijnlijk worden overschreden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2000-12-22 )