|   print

De verspreiding van dioxinen uitgestoten door Aluminium Hardenberg en de daarmee samenhangende risico's voor de gezondheid
[ Environmental pollution by dioxins emitted by Aluminium Hardenberg and the allied health risk ]
 
Mennen MG, Fortezza F, Dusseldorp A, Hoogerbrugge R, den Boer AC, Groenemeijer GS

55 p in Dutch   2003

RIVM rapport 609023004
download pdf (3540Kb)  
Rapport bevat errata d.d. 23-06-2003; zie laatste pagina  

Toon Nederlands

English Abstract
The aluminum recycling plant Aluminium Hardenberg emits dioxins through a stack. Also, dioxin containing dust particles are emitted from filtering material removed from the flue gas, stored on the site of the plant. The concentrations and deposition of dioxins around the plant were calculated using emission data and a dispersion model. Furthermore, soil and wipe dust samples were taken in the surroundings. Except for the location nearest to the plant (at about 200 m) the measured concentrations in soil (1.6 to 7.6 ng WHO-TEQ/kg d.m.) did not significantly differ form the background value. The analyses of the wipe dust samples showed that the deposition was elevated up to 500 m in the surroundings, as a result of the emissions from the stored filtering material. The agreement between the congener patterns of the wipe dust samples and the filtering material confirms this conclusion. Also, the calculated concentrations of dioxins in air exceed the background value in rural areas, up to 500 m from the plant. The extra daily intake resulting from exposition to the emitted dioxins through oral intake and inhalation was estimated to be maximally 0,4 pg WHO-TEQ/kg body weight. The total intake (circa 1.6 pg WHO-TEQ/kg body weight per day) did not exceed the permitted weekly intake of 14 pg WHO-TEQ/kg body weight.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het aluminium recyclebedrijf Aluminium Hardenberg stoot onder meer dioxinen uit, via een schoorsteen en via diffuse emissies van op het terrein opgeslagen filterstof uit de rookgasreiniging. De concentraties en depositie van dioxinen rondom dit bedrijf zijn berekend met behulp van emissiegegevens en een verspreidingsmodel. Ook zijn in de omgeving van het bedrijf bodem- en veegmonsters genomen en geanalyseerd op dioxinen. Met uitzondering van de locatie het dichtst bij het bedrijf (op circa 200 m) weken de gemeten gehalten in de bodem (1,6 tot 7,6 ng WHO-TEQ/kg d.s.) niet significant af van de achtergrondwaarde. De analyses van de veegmonsters wezen uit dat tot op circa 500 m een verhoogde depositie van dioxinen voorkomt, veroorzaakt door de emissies van het opgeslagen filterstof. De overeenkomst van de congenerenpatronen van het veegstof en het filterstof bevestigt dit beeld. Ook de berekende concentraties aan dioxinen in de lucht liggen tot op circa 500 m boven het achtergrondniveau in landelijk gebied. De extra dagelijkse inname als gevolg van blootstelling aan dioxinen door omwonenden via orale inname en inhalatie is geschat op maximaal circa 0,4 pg WHO-TEQ/kg lichaamsgewicht bedraagt. De totale inname (circa 1,6 pg WHO-TEQ/kg lichaamsgewicht per dag) ligt onder de Toegestane Wekelijkse Inname van 14 pg WHO-TEQ/kg lichaamsgewicht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-07-08 )