|   print

[  ]
 
Groot GM de

23 p in Dutch   2007

download pdf (137Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Imported shipping containers inspected by the Dutch Inspectorate of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Ministry (VROM Inspectorate) are increasingly found to contain fumigants and high levels of solvents. High levels of pesticides and solvents pose a risk both to humans, for example, during unloading of the container, and to the environment. Fumigants are used to control vermin during transport and storage. Solvents are found in products, such as shoes, transported in the containers. The VROM Inspectorate has, since 2003, examined imported containers on a regular basis to determine the levels of pesticides and other gases. In this study, we reviewed the data from analyses of the last four years (2003-2006), looking for a certain trend in the frequency, the type of fumigant and the concentrations that have been measured. We also searched for trends applying to other harmful gases found in containers. The percentage of containers treated with the pesticide 1,2-dichloroethane, in particular, was shown to increase. With regard to solvents, benzene and toluene were found more and more often in high concentrations.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Geimporteerde zeecontainers die door de VROM-Inspectie worden gecontroleerd, bevatten steeds vaker gasvormige bestrijdingsmiddelen en hoge gehalten oplosmiddelen. Hoge gehalten bestrijdingsmiddelen en oplosmiddelen vormen een risico voor mensen (bijvoorbeeld tijdens het uitladen van containers) en voor het milieu. Gasvormige bestrijdingsmiddelen worden toegevoegd ter bestrijding van ongedierte tijdens transport en opslag. De oplosmiddelen zijn afkomstig uit de vervoerde producten, zoals bijvoorbeeld schoenen. Sinds 2003 voert de VROM-Inspectie regelmatig controles uit naar de gehalten bestrijdingsmiddelen en andere schadelijke gassen in containers. In dit onderzoek zijn op verzoek van de VROM-Inspectie de meetresultaten over de afgelopen vier jaar (2003-2006) nader beschouwd. Onderzocht is of er zich een trend voordoet in de frequentie, het soort bestrijdingsmiddel en de gehalten die in de gecontroleerde containers worden aangetroffen. Ook is er gekeken naar de ontwikkeling van overige schadelijke stoffen die in de gecontroleerde containers worden aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt dat met name het percentage containers dat het bestrijdingsmiddel 1,2-dichloorethaan bevat, is gestegen. Wat betreft de oplosmiddelen worden benzeen en tolueen steeds vaker in hoge concentraties gemeten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2007-05-14 )