|   print

[  ]
 
Zee SC van der ; Walda IC

93 p in Dutch   2008

download pdf (1719Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Municipal Health Services (GGD) have revised the Health Aspects of the Dutch Air Quality Decree dating from 2005. The new guideline is an up-to-date summary of scientific studies on health, new legislation and regulatory requirements, measurements and calculations as well as the implications that all of the above may have on health. The emphasis has been put on air pollution from traffic. The guideline is a tool used by the GGD to advise and inform local authorities and citizens. The aim of this process is to improve local air quality and achieve as many health gains as possible. The GGD departments are in a position to propose changes for the improvement of air quality and for spatial planning near busy roads. This then gives local authorities the chance to forumulate additional policies so that the population, and in particular vulnerable groups, can be protected. The GGD can offer advice to local authorities on which additional measures to take for the further improvement of air quality and/or in order to limit any damage to health. This can be done by involving busy city centre roads in the additional policy measures and evaluating the location of sensitive developments such as schools in spatial planning - based either on the distance between the buildings and busy roads or based on the intensity of traffic. In addition, houses can also be considered as part of the sensitive developments and a scoring system can be maintained in order to determine the sensitivity of spatial objects. Moreover, the GGD can emphasize that good communication between local authorities and the population on this subject is important as well as giving practical advice on this subject.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM en de GGD'en hebben de GGD-richtlijn 'Gezondheidsaspecten van het Besluit Luchtkwaliteit' uit 2005 geactualiseerd. De vernieuwde richtlijn biedt een overzicht van wetenschappelijke gezondheidsstudies, nieuwe wet- en regelgeving, meten en berekenen en de implicaties van dat alles voor de gezondheid. De nadruk ligt op verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. De richtlijn is een hulpmiddel voor de GGD'en om gemeenten te adviseren en burgers te informeren. Het doel hierbij is de lokale luchtkwaliteit te verbeteren en zo veel mogelijk gezondheidswinst te behalen. GGD'en kunnen voorstellen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren of over de ruimtelijke inrichting nabij drukke verkeerswegen. Gemeenten kunnen op basis hiervan aanvullend lokaal beleid formuleren om haar bevolking, en kwetsbare groepen in het bijzonder, te beschermen. De GGD kan de gemeente adviseren om aanvullende maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren of gezondheidsschade te beperken. Dit kan worden bereikt door drukke binnenstedelijke wegen te betrekken bij aanvullend beleid, de locatie van 'gevoelige bestemmingen'zoals scholen in de ruimtelijke ordening te toetsen op basis van de afstand tussen de bebouwing en drukkere wegen of op basis van de verkeersintensiteit. Daarnaast kunnen woningen tot de gevoelige bestemmingen worden gerekend en kan een scoresysteem worden gehanteerd om de gevoeligheid van ruimtelijke objecten te bepalen. De GGD kan er bovendien op wijzen dat goede communicatie tussen gemeenten en de bevolking over dit onderwerp belangrijk is en hierover praktische adviezen geven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2009-03-03 )