|   print

[  ]
 
Wuijts S

39 p in Dutch   2010

download pdf (1120Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The National Institute for Public Health and the Environment has updated the protocol for drinking water protection files (DWPF) using knowledge acquired by provinces, water boards, local authorities and drinking water companies based on actual experience. The Dutch government views DWFP as an instrument that complements the existing protection policy on drinking water abstractions. The DWFP support the implementation of Article 7 of the European Water Framework Directive (WFD).
Under the direction of the Ministry of Public Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM, currently Ministry of Infrastructure and Environment), agreements were reached at the national level pertaining to the introduction of DWPF during the first half of 2010. One of points agreed upon is that the existing protocol is to be brought up to date and refined. Thereby, the updated protocol is to differentiate the type of abstraction (groundwater, surface water and river bank filtration) so that problems related to abstraction type can be addressed.
Drinking water protection files contain relevant information on the water quality at abstraction sites. The DWPF are compiled at the provincial level of government (supervisory authority), with active input by all relevant stakeholders, such as water managers (provinces and water boards), drinking water companies and municipalities. The assembled information can be used to develop possible protection measures, which will be subsequently incorporated into the DWPF. These measures will focus on prevention (of pollution) and risk management. Based on the information in the DWPF, the relevant authorities/agencies will then collectively determine if and how these measures can be put into practice.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft het protocol voor gebiedsdossiers waterwinning bijgewerkt op basis van de ervaringen die provincies, waterbeheerders, gemeenten en drinkwaterbedrijven hiermee hebben opgedaan. Het Rijk zet dit instrument in als ondersteuning van het beleid waarmee de winning voor de drinkwatervoorziening wordt beschermd. Het Rijk vult daarmee ook de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) voor drinkwater in.
In de eerste helft van 2010 zijn onder regie van het ministerie van VROM (thans ministerie van Infrastructuur en Milieu) landelijke afspraken gemaakt over het invoeren van gebiedsdossiers. Een van de gemaakte afspraken is dat het bestaande protocol wordt geactualiseerd en verfijnd. Zo wordt in het herziene protocol onderscheid gemaakt naar de aard van de grondstof (grondwater-, oppervlaktewater of oevergrondwaterwinning) om daarmee samenhangende problematiek aan te kunnen pakken.
Gebiedsdossiers bevatten informatie die van belang is voor de kwaliteit van het grond- of oppervlaktewater dat wordt gewonnen voor de productie van drinkwater. De dossiers worden onder regie van de provincie opgesteld in samenwerking met alle partijen die bij de waterwinning zijn betrokken (waterbeheerders, gemeenten en drinkwaterbedrijven). Op basis van deze informatie worden mogelijke beschermingsmaatregelen ontwikkeld en in het dossier opgenomen. Deze maatregelen zijn erop gericht om verontreiniging te voorkomen (preventief beleid) en acute risico's te beheersen. Vervolgens nemen de betrokken partijen, op basis van deze informatie, een besluit over de daadwerkelijk uit te voeren maatregelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2011-02-07 )