|   print

[  ]
 
Leenhouts HP , Stoop P , Tuinen ST van

158 p in Dutch   1996

download pdf (8554Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Concerns a review of the risks imposed on the population due to natural radioactive active substances from non-nuclear industries (NNI) and an update and improvement of a previous review. The risk calculations with respect to modelling and risk analysis are based on guidelines of the Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment (VROM). In this way the risks of different branches and plants of non-nuclear industries can be better compared with other environmental risks. Three pathways contributing to risks are considered: emissions of radionuclides to the air, emissions to surface water and external radiation of bulk materials. Risks were defined as the chances for mortality caused by cancer to the population living in the surroundings of a plant. The dose to the population was calculated and multiplied by the risk conversion factor of 2.5*10 exp.-2 Sv exp.-1. Initial NNI screening was done using emission data and generic factors for calculating the dose and risk to a (hypothetical) member of the population in the NNI surroundings. This results in the so-called multifunctional individual risk (MIR). For an NNI with relatively high environmental risks (individual risks > 10 exp.-8 per year) a closer examination was carried out using local circumstances and conditions. Apart from MIR, also the actual individual risk (AIR) to members of the population was calculated using data on the environmental use of the NNI. The initial screening showed 15 industrial plants with a risk higher than 10 exp.-8 a exp.-1 from emissions in air, four plants from emissions in water and nine from external radiation. Six plants showed a multifunctional individual risk (MIR) of more than 10 exp.-6 a exp.-1, but taking into account the actual use of the NNI surroundings the actual individual risk (AIR) of only one plant exceeded this level. Comparison of the results with previous risk estimates indicates that a number of risks are now calculated to be lower because of the use of the guidelines issued by VROM. Especially the contribution from ingestion of contaminated fish was significantly lower because the rate of fish consumption was less than that used in previous reports. The pathway water - harbour sludge - polders - radon was new and contributed considerably to the radiological risk ; however, the uncertainty in the estimate is large. Uncertainties in the results can be reduced by further research.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Betreft een overzicht van de risico's van de natuurlijke radioactiviteit betrokken bij de niet-nucleaire industrieen (NNI) voor de bevolking en een update van eerdere rapporten over dit onderwerp. Bij de risicoberekeningen worden de richtlijnen van het Ministerie van VROM met betrekking tot modellering en risico-evaluaties als uitgangspunt genomen. De conclusies kunnen gebruikt worden voor een verbeterde vergelijking van de risico's van de verschillende industriele bedrijfstakken met fabrieken van niet-nucleaire industrieen en met andere milieurisico's. In de risicobepalingen zijn drie soorten bijdragen meegenomen: emissies van radionucliden in lucht, emissies in oppervlaktewater en externe straling van grote hoeveelheden materialen. Het beschouwde risico is de verhoogde kans op sterfte door kanker bij leden van de bevolking blootgesteld aan straling in de buurt van niet-nucleaire industrieen. Daartoe werd de jaarlijkse dosis bij de bevolking berekend en vermenigvuldigd met een risicofactor van 2,5*10 exp.-2 Sv exp.-1. Een eerste screening van de NNI is gedaan door, uitgaande van emissiegegevens, de dosis te berekenen met generieke factoren en door het risico voor een (hypothetisch) lid van de bevolking in de buurt van een industrie te berekenen. Dit geeft een multifunctioneel risico (MIR). Voor bedrijven met een relatief hoog risico (groter dan 10 exp.-8 a exp.-1) is nader onderzoek gedaan. Het werkelijke gebruik van de omgeving door de bevolking werd in acht genomen. Dit levert het actuele individuele risico (AIR) op: voor 15 bedrijven met een individueel risico hoger dan het AIR door emissies in lucht, voor vier bedrijven door emissies in water en voor negen bedrijven door externe straling. Bij zes bedrijven overschrijdt het multifunctioneel individueel risico (MIR) 10 exp.-6 a exp.-1, maar indien het werkelijk gebruik van de omgeving in acht werd genomen, was het actuele risico (AIR) slechts eenmaal boven dit niveau. Indien de resultaten worden vergeleken met eerdere rapporten, blijkt dat een aantal risicoschattingen nu lager uitkomt, omdat gebruik gemaakt is van de nieuwe richtlijnen van VROM. Vooral de bijdrage door ingestie van besmette vis is lager, omdat een lagere gemiddelde visconsumptie is aangehouden dan in vorige rapporten. Het belastingspad water - havenslib - polderophoging - radon in huizen is voor het eerst beschouwd ; het geeft een aanzienlijke bijdrage, maar heeft een grote onzekerheid. De inherente onzekerheid in de resultaten zouden verkleind kunnen worden door nader onderzoek.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-03-31 )