|   print

Definitierapport 'Beleidsmonitoring radioactieve stoffen en straling'
[ Definition report 'Policy monitoring radioactive substances and radiation' ]
 
Pruppers MJM, Janssen MPM, Blaauboer RO, Matthijsen AJCM, Pennders RMJ

40 p in Dutch   1998

RIVM rapport 610053006

Toon Nederlands

English Abstract
The unit Radiation, Nuclear and Biological Safety (SNB) of the department of Substances, Safety and Radiation (SVS) of the ministry of Housing, Physical Planning and Environment needs a set of high quality data for policy monitoring. Primarily it is necessary to know the emissions of radioactive substances and radiation by several sources and activities to monitor the effects of policy and enforcement. After realisation of the system for policy monitoring a yearly report on the foregoing year should be produced which deals with the radiological situation in the Netherlands. The definition study described in this report answers the question how the information system for policy monitoring could be defined and realised. Firstly, the requirements and wishes of all the parties involved were collected. After that several possible questions for the system were analysed to determine what data are needed to answer these questions. Three versions of the system were constructed and the extra instruments that are needed to use it for policy monitoring are described. Finally, for each version benefits and costs were studied. In order to get all the necessary data, it is advised to firstly realise the organisational facilities. Moreover it is advised to perform a pilot study in which for some typical sources the necessary and available data have to be assessed. Only after that a definite choice between the several possible versions can be made.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De afdeling Straling, Nucleaire en Biologische Veiligheid (SNB) van de directie Stoffen, Veiligheid en Straling (SVS) van DGM heeft behoefte aan een behoorlijke gegevensbasis ten behoeve van beleidsmonitoring. Het gaat daarbij vooral om het kennen van emissies van radioactieve stoffen en straling door de diverse bronnen en activiteiten en om het monitoren van de effecten van beleid en handhaving. Het is de wens van SNB om, na realisatie van een informatiesysteem, jaarlijks een rapport over het voorgaande jaar te ontvangen waarin een overzicht wordt gegeven van de stralingshygienische toestand in Nederland. De in dit rapport beschreven definitiestudie geeft antwoord op de vraag hoe het informatiesysteem voor beleidsmonitoring er uit zou kunnen zien en welke mogelijkheden er zijn om een dergelijk informatiesysteem te realiseren. Allereerst zijn de eisen en wensen van alle betrokkenen verzameld. Vervolgens is een aantal vragen die mogelijk aan het systeem zullen worden gesteld, nader geanalyseerd om er achter te komen welke gegevens nodig zijn voor het beantwoorden van deze vragen. Uit deze analyse zijn uiteindelijk drie varianten geconstrueerd en is beschreven welke extra instrumenten nodig zijn om het systeem te kunnen gebruiken voor beleidsmonitoring. Tenslotte zijn per variant de baten en de kosten nader onderzocht. Om de benodigde gegevens beschikbaar te krijgen, wordt geadviseerd om als eerste stap op weg naar het systeem de organisatorische voorzieningen te realiseren. Daarnaast wordt geadviseerd om een pilot uit te voeren waarin voor enkele typische bronnen de benodigde en beschikbare gegevens in kaart worden gebracht. Pas dan kan uit de varianten een definitieve keuze worden gemaakt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-02-28 )