|   print

[  ]
 
Sonderen JF van

46 p in Dutch   1996

download pdf (2218Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The intervention levels specified by the government serve as the starting-point for determining the necessary measurements for air, water, soil, foodstuffs and humans. A Technical Information Group (TIG) has been installed within the National Organisation for Nuclear Emergency Management to co-ordinate all measurement programs. The measurement strategy reported on here is meant primarily for the TIG, who represent different technical institutes. In the measurement strategy, the response phase is divided into an early measurement phase and an extensive measurement phase. The main goal of measurements in the early phase is to check model predictions of air and surface contamination. In the extensive phase measurements of foodstuffs and drinking water become important. Both the desired and existing measurement facilities have been compared. Bottlenecks are indicated in the areas of (fast) measurements of alpha and beta emitters in all compartments, possibilities for data analysis in the Information and Documentation Centre, sampling of grass and agricultural products, laboratory capacity for surface-water measurements, organisation of measuring imported foodstuffs, and the lack of measurement strategies for drinking water and personal decontamination.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De door de overheid vastgestelde interventieniveaus voor het nemen van maatregelen vormen het uitgangspunt voor het beschrijven van de noodzakelijke metingen in lucht, water, bodem, voedingsmiddelen en aan personen. Om alle meetinspanningen te coordineren is binnen het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding een Technische Informatie Groep (TIG) ingesteld. De beschreven meetstrategie is primair bedoeld voor de leden van de TIG, die de verschillende betrokken meetinstituten (de zogenaamde Steuncentra) vertegenwoordigen. In de meetstrategie wordt in de bestrijdingsfase onderscheid gemaakt tussen een vroege en een uitgebreide meetfase. Metingen in de vroege meetfase hebben als voornaamste doel om de gemodelleerde prognoses van lucht- en bodembesmetting te toetsen. In de uitgebreide meetfase ligt de nadruk op metingen aan voedingsmiddelen en drinkwater. In dit rapport worden de gewenste en bestaande meetfaciliteiten vergeleken. Knelpunten liggen op het gebied van (snelle) metingen aan alfa- en betastralers in alle matrices, mogelijkheden tot analyse van meetgegevens in het Informatie- en Documentatie Centrum, het bemonsteren van gras en landbouwgewassen, analysecapaciteit voor oppervlaktewatermetingen, de organisatie van metingen aan geimporteerde voedingswaren en het ontbreken van meetstrategieen voor drinkwater en persoonsontsmetting.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-09-30 )