|   print

Definitierapport 'Graadmeters externe veiligheid in de Milieubalans/Milieuverkenning'
[ Definition report 'Industrial safety indicators in the environmental balance and the environmental outlook reports' ]
 
Ale BJM, Pruppers MJM

23 p in Dutch   1994

RIVM Rapport 610066001
download pdf (925Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
For use in future versions of the integrative reports called Milieubalans ('environmental balance') and Milieuverkenning ('environmental outlook') RIVM has chosen to present an overview of environmental issues, especially those related to actual and future environmental policies in the Netherlands, in terms of so called target and related steering variables. This definition report describes the elaboration of this approach when it is applied to the entire area of interest 'industrial safety'. Together with other definition reports it is supposed to be the justification of choices which are made in defining the sequence of subjects and the minimum set of variables in the future versions of the Milieubalans and the Milieuverkenning. The elaboration is guided by the policy document Omgaan met risico's ('dealing with risks') which is later expanded by a letter of the minister of Housing, Physical Planning and Environment to the Second Chamber of the Parliament (June, 13th 1994).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ten behoeve van toekomstige versies van de integratie-rapporten Milieubalans en Milieuverkenning is door het RIVM gekozen voor het integraal weergeven van de milieuproblematiek in relatie tot het Nederlandse milieubeleid, in termen van een beperkte set doelvariabelen of graadmeters. Dit definitierapport beschrijft en onderbouwt de graadmeters waarin het complete aandachtsgebied 'externe veiligheid' wordt uitgedrukt. Samen met de andere definitierapporten dient het als onderbouwing van de keuzen die zijn gemaakt bij het formuleren van de indeling van en de figuren in toekomstige versies van de Milieubalans en de Milieuverkenning. Voor het aandachtsgebied 'externe veiligheid' is het in de nota 'Omgaan met risico's' vastgelegde beleid richtinggevend. Dit beleid is verder geconcretiseerd in de brief van de minister van VROM aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (13 juni 1994).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1994-11-30 )