|   print

Achtergronddocument bij 'Cumulatie van milieurisico's voor de mens: geografische verschillen in Nederland'
[ Background document on 'Accumulation of environmental risks to human health: geographical differences in the Netherlands' ]
 
Pruppers MJM

133 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 610127002
download pdf (8703Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The project 'Accumulation of environmental risks' aimed at identifying the locations in the Netherlands where human risks due to several types of environmental contamination accumulate. A large number of risk maps have been produced of the Netherlands. The risks are expressed as mortality risk (external safety, radiation and several substances), probability of other effects on human health (other substances) and probability of annoyance (noise). The risk maps have been collected in the main report no. 610127001, 'Accumulation of environmental risks to human health: geographical differences in the Netherlands'. The background document contains information on the methods used to choose sources and substances, and to produce maps. This background document discusses methods for calculating external safety risks, methods for calculating doses and risks due to exposure to radiation, methods for calculating concentrations of several substances in air on a scale of 500 by 500 m, the toxicological data of the substances under study and methods for calculating risks due to exposure to these substances, a possible method for combining different types of effects on human health, and finally, the method used to calculate annoyance due to noise and odour. This background document consists of several chapters which can be read independently.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het project 'Cumulatie van milieurisico's' is gericht op het ontwikkelen en toepassen van methoden voor het in kaart brengen van die locaties waar risico's voor de mens als gevolg van diverse typen milieuverontreinigingen samenvallen. Daartoe zijn er kaarten van Nederland vervaardigd met risico's die zijn uitgedrukt in de kans op overlijden (externe veiligheid, straling en diverse stoffen), de kans op overige gezondheidseffecten (andere stoffen) en de kans op hinder (geluid). De kaarten zijn opgenomen in rapport 610127001, 'Cumulatie van milieurisico's voor de mens: geografische verschillen in Nederland'. In dit achtergronddocument is de nodige informatie opgenomen over ondermeer de methoden die zijn gevolgd bij de keuze van in kaart te brengen bronnen en stoffen en bij het maken van de kaarten. Dit achtergronddocument gaat achtereenvolgens in op de achtergrondinformatie betreffende het berekenen van externe-veiligheidsrisico's, het berekenen van doses en risico's als gevolg van blootstelling aan straling, het berekenen van concentraties van diverse luchtverontreinigende stoffen op een schaal van 500 bij 500 m, de toxicologische gegevens van de beschouwde stoffen en het berekenen van de risico's als gevolg van blootstelling aan deze stoffen, een mogelijke methode voor het combineren van diverse typen effecten op de gezondheid van de mens, en tenslotte het berekenen van hinder als gevolg van geluid en geur. Het achtergronddocument heeft de vorm van een 'bundel' bijlagen, die elk zelfstandig kunnen worden gelezen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
( 1996-07-31 )