|   print

Plannen voor nieuwbouwwoningen bij bovengrondse hoogspanningslijnen
[ Planning new dwellings near overhead power lines ]
 
Kelfkens G, Pennders RMJ, Pruppers MJM

33 p in Dutch   2003

RIVM rapport 610150004
download pdf (606Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
On the basis of the precautionary principle, the Dutch government considers measures to reduce the exposure of the population to magnetic fields due to overhead power lines. This consideration was motivated by several reports on possible detrimental health effects due to these fields and by the concern of residents living near a power line. A recent study by KEMA (a consultant to the electricity sector) and the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) into the reduction of magnetic fields in existing dwellings showed a substantial reduction in the exposure of residents to be possible, although at high costs. In the investigation recorded here RIVM studied the plans for new dwellings to be realised in the coming 25 years to discover where an overhead power line is crossing or passing close to the planning area. The expected number of new dwellings to be situated near an overhead power line was also calculated. The 'New map of the Netherlands' includes close to 1300 plans for new dwellings. Of these plans, 79 are transected by an overhead power line over a total length of 57 km. A possibly increased risk for childhood leukaemia is supposed to occur for exposure to magnetic fields with strengths above about 0.4 microtesla. Of the 800.000 new dwellings to be realised within the plans of the 'New map' about 10,000 are planned within the 0.4 microtesla contour. These 10,000 new dwellings will mean an increase of more than 40% with respect to the 23,000 existing dwellings within this contour. Consequently, there will also be an increase of 40% in the number of people exposed to field strengths higher than 0.4 microtesla in the coming 25 years. The opportunities for exposure prevention depend on how definitive a plan for new dwellings is. It is not possible to draw reliable conclusions on this matter, because data in the 'New map' on the status of the plans and on start of the realisation are not very reliable. In most cases, the type of dwellings and their exact location has not yet been established. Furthermore, for most of the plans, the area falling within the 0.4 microtesla contour is relatively small. Since it is expected that the presence of a power line will usually be properly taken into account in working out the plans, an increase in the population's exposure can be prevented.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Nederlandse overheid overweegt om, op grond van het voorzorgprincipe, maatregelen te nemen om de blootstelling van de bevolking aan magnetische velden afkomstig van bovengrondse hoogspanningslijnen te reduceren. Aanleiding hiervoor vormen diverse rapportages over mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van deze velden en de bezorgdheid van mensen die bij een hoogspanningslijn wonen. Uit een recent KEMA/RIVM onderzoek gericht op reductie van magnetische velden bij bestaande woningen bleek dat een aanzienlijke reductie van de blootstelling van de bewoners mogelijk is, maar dat de kosten hoog zijn. In deze studie heeft RIVM voor de nieuwbouwplannen die de komende 25 jaar gerealiseerd zullen worden, onderzocht waar een bovengrondse hoogspanningslijn door of dicht langs het plan loopt. Verder is berekend hoeveel nieuwe woningen er binnen die plannen bij een hoogspanningslijn komen te liggen. De Nieuwe Kaart van Nederland bevat bijna 1300 plannen waar woningen gebouwd zullen worden. Van deze plannen worden er 79 doorsneden door een bovengrondse hoogspanningslijn over een totale lengte van 57 km. Een mogelijk verhoogd risico op kinderleukemie zou optreden bij blootstelling aan magnetische velden met een veldsterkte boven ongeveer 0,4 microtesla. Van de 800.000 nieuwe woningen die binnen de plannen van de Nieuwe Kaart gerealiseerd worden, zijn er 10.000 binnen de 0,4 microtesla contour geprojecteerd. Dit betekent een stijging met ruim 40% ten opzichte van de 23.000 woningen die er nu binnen deze contour staan. Daardoor zal de komende 25 jaar het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan veldsterktes boven 0,4 microtesla met circa 40% toenemen. De mogelijkheden voor blootstellingspreventie hangen af van hoe definitief een bouwplan al is ingevuld. Het is, op basis van de gegevens in de Nieuwe Kaart over planstatus en start van de uitvoering, niet mogelijk om daarover een betrouwbare uitspraak te doen. Vaak ligt het woningtype en de precieze locatie van de woningen nog niet vast. Bovendien is de overlap van een bouwplan met het gebied binnen de 0,4 microtesla contour voor de meeste plannen relatief klein. Daarom is het naar verwachting meestal mogelijk een toename in blootstelling van de bevolking te voorkomen door bij de nadere planuitwerking rekening te houden met de aanwezigheid van de hoogspanningslijn(en).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-06-05 )