|   print

Pilotstudie naar een beleidsmonitoringsysteem voor straling (BMS)
[ Pilot on a policy monitoring system for radiation (BMS) ]
 
Pruppers MJM, Blaauboer RO, Hiemstra YS, Janssen MPM, Matthuisen AJCM, Pennders RMJ

62 p in Dutch   2000

RIVM Rapport 610320001
download pdf (381Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 1997 the Laboratory of Radiation Research explored the possibilities for an information system for monitoring the radiation protection sitiuation in the Netherlands and the influence of the radiation protection policy on this situation, as commissioned by the Radiation, Nuclear and Biosafety Directorate of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. We are primarily concerned with the environmental policy, aimed at the protection of members of the public. Besides this, the radiation protection policy includes the policies of the Ministry of Social Affairs and Employment for the protection of exposed workers and of the Ministry of Health, Welfare and Sport for the protection of persons who undergo medical examinations or treatments using radiation. The demands and wishes of representatives of both policy directorates and inspectorates of the three commissioning ministries were compiled on the basis of data collected through interviews, with a few plenary meetings with these representatives taking place to discuss data. Several information sources relevant to the desired policy monitoring, were investigated thoroughly. In addition, detailed data of a few typical radiation sources were collected and processed. The most important recommendations in the definition study of 1997 are elaborated further here, i.e. the exploration of information sources and making agreements with suppliers of necessary data. One of the conclusions from the interviews is that the system should be limited to enhanced radiation exposures due to human action. Some of these exposures can be influenced by policy measures, some cannot, and in some cases no policy is designed or planned. It is also concluded that for data on actual emissions, permit holders will themselves have to be approached. Finally, advice is given not to design a large automated system yet, but to gain more experience with separate collections for each radiation source category to store and process the data collected. A first version of the annual report on 'policy monitoring for radiation' is planned for the end of 2000.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 1997 heeft het Laboratorium voor Stralingsonderzoek in opdracht van de afdeling Straling, Nucleaire en Bioveiligheid van het ministerie van VROM onderzocht hoe een informatiesysteem voor het monitoren van de stralingshygienische situatie in Nederland en de invloed van het stralingshygienisch beleid daarop gerealiseerd zou kunnen worden. In eerste instantie gaat het om het monitoren van het milieubeleid dat op de bescherming van leden van de bevolking is gericht. In tweede instantie bestaat het stralingshygienisch beleid uit het arbeidshygienisch beleid van het ministerie van SZW en het beleid van het ministerie van VWS dat is gericht op bescherming van personen die met straling medisch worden onderzocht of behandeld. De belangrijkste aanbevelingen uit de definitiestudie uit 1997 zijn verder uitgewerkt en de resultaten zijn in het voorliggende pilotstudierapport vastgelegd: het verkennen van de bronnen van informatie en het maken van afspraken met leveranciers van nodige gegevens. De eisen en wensen van vertegenwoordigers van zowel beleidsdirecties als inspecties van de drie ministeries zijn door middel van interviews geinventariseerd. Daarnaast heeft enkele malen plenair overleg met deze vertegenwoordigers plaatsgevonden. Vervolgens zijn diverse informatiebronnen die voor de gewenste beleidsmonitoring van belang zijn, diepgaand onderzocht. Bovendien zijn van enkele typische bronnen van straling gedetailleerde gegevens verzameld en bewerkt. Een van de conclusies uit de interviews is dat het systeem zich moet beperken tot de door menselijk handelen verhoogde stralingsbelasting. Deze stralingsbelasting is deels wel en deels niet beinvloedbaar door beleidsmaatregelen en er is niet voor alle stralingsbelasting ook daadwerkelijk beleid geformuleerd of een voornemen om dit te gaan doen. Een andere conclusie is dat voor gegevens over feitelijke emissies de vergunninghouders zelf benaderd zouden moeten worden. Geadviseerd wordt om vooralsnog geen groot geautomatiseerd systeem te gaan ontwerpen, maar om meer ervaring op te doen met aparte gegevensverzamelingen per categorie van bronnen om de verzamelde gegevens op te slaan en te bewerken. Het is de bedoeling om eind 2000 een eerste versie van het jaarrapport 'beleidsmonitoring straling' gereed te hebben.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2000-09-01 )