|   print

Nederlandse interventieniveaus bij kernongevallen : Overzicht, achtergronden en aanbevelingen
[ Dutch intervention levels for nuclear accidents ]
 
Bader S

23 p in Dutch   2010

RIVM rapport 610790012
download pdf (824Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM recommends adjusting Dutch intervention levels for protective actions following nuclear accidents with the aim of bringing them in line with those used in surrounding countries. Intervention levels are those radiation dose levels on which the decisions are based for taking protective measures after nuclear accidents. Such measures include sheltering in appropriate places and evacuation of the affected population.
The Dutch Ministry for Ministry of Spatial Planning, Housing and the Environment modified a number of the intervention levels in 2008. This report reviews the current intervention levels and the reasoning underlying these values. The RIVM also presents a number of recommendations for adapting the current terminology, with the aim of clarifying the differences between measures, and for harmonizing the intervention levels.
International harmonization of intervention levels is important: countries that use different intervention levels are bound to deploy different measures. This is problematic, especially in border regions. Harmonization of the intervention levels is the first step in reaching a broader international agreement on the basic principles of nuclear emergency preparedness. This report also recommends that other basic principles are harmonized as well, such as the method that is used to determine the size of intervention zones.
If the Dutch government decides to bring the intervention levels of the Netherlands in line with those of the surrounding countries, it will be necessary to lower a number of intervention levels currently in place.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM beveelt aan de Nederlandse interventieniveaus voor maatregelen na een kernongeval in lijn te brengen met die van de omringende landen. Interventieniveaus zijn de stralingsniveaus op basis waarvan na een kernongeval maatregelen kunnen worden afgekondigd. Voorbeelden van dit soort maatregelen zijn schuilen en evacueren.
In 2008 heeft het ministerie van VROM een deel van de interventieniveaus aangepast. Dit rapport geeft een overzicht van de vigerende interventieniveaus en de onderbouwing achter deze waarden. Het RIVM doet daarnaast een aantal aanbevelingen om de interventieniveaus te harmoniseren, en stelt voor de naamgeving van enkele maatregelen zodanig aan te passen dat het onderscheid tussen deze maatregelen wordt verhelderd.
Het is belangrijk interventieniveaus internationaal af te stemmen. Als landen bij een kernongeval in het grensgebied verschillende interventieniveaus hanteren kunnen ze ook verschillende maatregelen afkondigen. Het harmoniseren van interventieniveaus is een eerste stap. Het verdient aanbeveling ook andere uitgangspunten van de kernongevallenbestrijding te harmoniseren. Een voorbeeld is de wijze waarop de omvang wordt bepaald van zones waarvoor maatregelen worden afgekondigd.
Als Nederland de interventieniveaus in lijn wil brengen met die van de omringende landen, betekent het dat enkele Nederlandse interventieniveaus moeten worden verlaagd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-07-20 )