|   print

Pathobiochemical effects in rat lung related to episodic ozone exposure
[ Pathobiochemische effecten in de rattelong in relatie tot episodische ozon blootstelling ]
 
van Bree L, Rombout PJA, Rietjens IMCM, Dormans JAMA, Marra M

20 p in English   1989

RIVM Rapport 618801001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Correlatie van luchtmetingen van ozon met gegevens over gezondheidseffecten suggereren dat de huidige ozonnorm de volksgezondheid onvoldoende beschermt. Om expositie-effect relaties voor ozon te ontwikkelen, werd de huidige studie opgezet, waarbij ratten werden blootgesteld gedurende een aantal opeenvolgende dagen, daarmee een luchtverontreinigingsepisode simulerend. De acute longschade en onsteking na expositie aan 0.4 ppm ozon bleek voornamelijk veroorzaakt te worden door de eerste expositiedag en bleek bovendien volledig reversibel te zijn ondanks voortdurende blootstelling. Langs biochemische en morfologische weg werden bij langer durende blootstellingen aan 0.8 en 0.75 ppm (intra)- cellulaire veranderingen aangetoond, welke in eerste instantie duiden op herstel van oorspronkelijke schade. Sommige veranderingen kunnen echter toxicologische consequenties hebben. Samenvattend kan gesteld worden dat er een noodzaak is voor uitbreiding van het onderzoek betreffende schadelijke effecten van ozon tijdens episoden van luchtverontreiniging, zodat meer realistische evaluaties van de gezondheidsrisico's mogelijk worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-02-28 )