|   print

Groepsrisico op de kaart gezet. Toelichtend rapport
[ Mapping Societal Risk. Explanatory report ]
 
Wiersma T, van Vliet AAC, Gooijer L, Boot H

78 p in Dutch   2007

RIVM rapport 620100005, TNO rapport 2007-A-R0897/B
download pdf (7670Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In collaboration with TNO, RIVM has elaborated two methods aimed at providing improved insight into the risk of a large number of individuals (societal risk) being involved in an accident in a certain area. The basic principle of these methods is the so-called area-specific approach in which societal risk is caused by hazardous materials present at a location, such as at industrial complexes or on units of a transportation system. By presenting societal risk on a map, this new approach provides increased insight, which was lacking in the graphical representation of the original, scientific presentation.
Both methods present societal risk (SR) on a map: the SR-area map and the SR-contribution map. The SR-area map shows the level of the societal risk in a specified area; the SR-contribution map zooms in on the locations that contribute most to the societal risk. Both maps are supplements to the original presentation, which represents societal risk in graphical form. The maps are preferably used together when applied to policy-making, such as licence requests and land use planning. They can also be used by the appropriate governmental authorities for developing safety policy and in the justification process for policy-making on societal risk.
The methods have been validated for usefulness in three case-studies, one of which is the transportation of hazardous materials by rail through the city of Dordrecht. The results of the study have been presented to all concerned parties.
The study is described in two reports. The main report describes the usefulness of the methods. The explanatory report delves more deeply into the research methods used.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft in samenwerking met TNO twee methoden uitgewerkt om in een bepaald gebied de kans op een ongeval met een groot aantal slachtoffers (het groepsrisico) inzichtelijker te maken. Uitgangspunt is een zogeheten gebiedsgerichte benadering. Het groepsrisico wordt veroorzaakt door de aanwezige gevaarlijke stoffen in een gebied, zoals bij bedrijven en tijdens het transport ervan. De nieuwe benadering maakt het groepsrisico op een kaart inzichtelijk. In de oorspronkelijke, wetenschappelijke weergave in een grafiek ontbreekt dit overzicht.
De methoden geven het groepsrisico (GR) weer op twee kaarten: de GR-gebiedskaart en de GR-bijdragekaart. De GR-gebiedskaart geeft inzicht in de grootte van het groepsrisico in een bepaald gebied. De GR-bijdragekaart zoomt in op de deelgebieden die het meeste bijdragen aan het groepsrisico.
De twee kaarten zijn een aanvulling op de oorspronkelijke weergave, die het groepsrisico in een grafiek weergeeft. De kaarten worden bij voorkeur samen gebruikt bij het maken van beleid, zoals vergunningaanvragen of bestemmingsplannen. Daarnaast kunnen de kaarten worden ingezet bij de ontwikkeling van veiligheidsbeleid en de verantwoording van het groepsrisico door overheden.
De methoden zijn in drie casussen getoetst op hun bruikbaarheid. Een voorbeeld is het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in Dordrecht. De resultaten van het onderzoek zijn in workshops voorgelegd aan betrokken partijen.
Het onderzoek is in twee rapporten weergegeven. Het hoofdrapport beschrijft hoe je de methoden kunt toepassen. Het toelichtende rapport gaat in op de onderzoeksmethode.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM TNO Bouw en Ondergrond
( 2007-11-06 )