|   print

Evaluation of the Dutch QRA directives for storage and transportation of flammable liquids
[ Evaluatie van de Nederlandse QRA-voorschriften voor opslag en transport van brandbare vloeistoffen  ]
 
Kooi ES, Spoelstra MB, Uijt de Haag PAM

105 p in English   2010

RIVM rapport 620550001
download pdf (1788Kb)  
Dit is de herziene versie van rapport 620100007  

Toon Nederlands

English Abstract
According to Dutch legislation, the possibility of incidents with human casualties has to be determined for storage and transportation of flammable petroleum products. Part of the assessment is the calculation of the size and location of the area wherein people may die. For this risk assessment a methodology is prescribed. The possibility of an explosion at a flammable liquid storage facility turns out to be sufficiently accounted for in the methodology. However, some improvements in the methodology are desired. This is established by RIVM research that was commissioned by the Dutch Ministry of VROM. The study was initiated by an unexpectedly large explosion at a flammable liquids storage facility at Hemel Hempstead, England, in 2005.
A good risk calculation methodology is desirable because safety distances for buildings in the vicinity of such companies are determined from the calculated risks. These safety distances prevent that vulnerable destinations, such as homes and schools, are built at locations where the probability of death from such accidents is high.
It is recommended to better specify in the risk assessment methodology how consequences of releases of mixtures should be calculated. Additionally, some recommendations have been done for specific parts of the consequence models.
Besides the accident in Hemel Hempstead, other incident with storage and transportation of flammable petroleum products have been taken into account as well.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor opslag en transport van brandbare aardolieproducten moet volgens de Nederlandse wetgeving worden bepaald of er ongevallen kunnen optreden waarbij dodelijke slachtoffers kunnen vallen. Als onderdeel hiervan moet ook de grootte en de ligging worden vastgesteld van het gebied waarbinnen mensen kunnen overlijden in geval van een ernstig ongeval. Voor deze risicobeoordeling is een methodiek vastgesteld. In deze methodiek blijkt de mogelijkheid van een explosie bij activiteiten met brandbare aardolieproducten voldoende te zijn verdisconteerd. Wel zijn enkele verbeteringen in de methodiek gewenst. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van VROM. Aanleiding voor het onderzoek was een onverwacht grote explosie bij een opslagfaciliteit van aardolieproducten in Hemel Hempstead, Engeland, in 2005.
Een goede rekenmethodiek is gewenst omdat op basis van de berekende risico's veiligheidsafstanden worden vastgesteld voor bebouwing in de omgeving van dergelijke bedrijven. Met dergelijke veiligheidsafstanden wordt voorkomen dat kwetsbare bestemmingen, zoals woningen en scholen, op locaties staan waar de kans op overlijden door dergelijke ongelukken groot is.
Aanbevolen wordt om in de rekenmethodiek beter te specificeren hoe de effecten van vrijkomende mengsels moeten worden berekend. Ook zijn verbeteringsvoorstellen gedaan voor enkele specifieke modelonderdelen.
In de evaluatie zijn naast het genoemde ongeval in Hemel Hempstead, ook andere ongevallen bij opslag en transport van brandbare aardolieproducten meegenomen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-08-16 )