á|á  print

Protocol aanpassing rekenmethodieken Externe Veiligheid
[áFramework for the adjustment of the quantitative risk assessment methodology á]
á
Gooijer L, Laheij GMH, Wolting AG

85 p in Dutch áá2012

RIVM rapport 620550009
download pdf (591Kb)áá

Toon Nederlands

English Abstract
In the Netherlands, the calculation methods to determine the risks of activities with dangerous substances are prescribed in regulation. New insights which will change the calculation results have to be incorporated into the existing methodologies. For the implementation of the structural adjustments, RIVM together with other parties developed an assessment framework together. For the actors involved (authority, manager of the calculation methods, etc) it is clear which steps should be taken to adjust the calculation method.

The third party risk calculation methodology is composed of four key elements: Release scenarios and modeling, Failure frequencies, Measures and Event probabilities. The framework contains the procedure for the adaptation of each key element. Examples of new insights are how an incident develops (release scenario), the frequency of occurrence of such an incident (failure frequency) and the possible consequences.

The framework describes the requirements and conditions imposed on the reporting and foundation of a proposal to adjust a calculation method. The Ministry of Infrastructure and the Environment has to make a formal decision to implement an adjustment of the calculation method.

á

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Om de risico's te bepalen van activiteiten met gevaarlijke stoffen zijn in Nederland wettelijk bepaalde rekenmethodieken voorgeschreven. Als zich nieuwe inhoudelijke inzichten voordoen die de resultaten be´nvloeden, is het van belang deze in de rekenmethodieken te verwerken. Om de aanpassingen op een duidelijke en structurele wijze in de methodiek te kunnen verwerken heeft het RIVM met enkele andere partijen een protocol ontwikkeld. Op deze manier is voor de betrokken partijen (beoordelaars, beheerders, enzovoort) vastgelegd wie welke stappen moet doorlopen voor aanpassing van de rekenmethodiek.

Een rekenmethodiek voor de externe veiligheid is uit vier kernpunten opgebouwd: Scenario's en modellering, Faalfrequenties, Maatregelen, en ten slotte Vervolgkansen. Het protocol bevat voor elk kernpunt de procedures om de aanpassingen aan te brengen. Voorbeelden van nieuwe inzichten zijn de situaties waarin een ongeval zich voordoet (ongevalscenario's), hoe groot de kans op een dergelijk ongeval is (faalkans), en welke effecten kunnen optreden.

In het protocol zijn tevens de eisen en randvoorwaarden beschreven die gesteld worden aan de rapportage en onderbouwing van een voorstel om een rekenmethodiek aan te passen. Formele vaststelling van eventuele aanpassingen van de rekenmethodiek gebeurt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

á

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-10-29 )