|   print

Risicoschatting bij tijdelijke normoverschrijding ; rapportage van een haalbaarheidsstudie
[ Risk assessment at short-term exceeded exposure limits. Report of a feasibility study ]
 
Pieters MN, Janssen PJCM, Slob W

21 p in Dutch   1997

RIVM Rapport 620555001
download pdf (990Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
When legally accepted exposure limits of consumer products are exceeded, a policy decision concerning the distribution of these products is often needed soon. This requires insight in health effects to be expected due to the use of these products. The fact that health-based exposure limits are derived on the basis of life-time exposure complicates the risk assessment of short-term exposure. In this report current approaches for evaluating the possibility of health effects of short-term exposure are briefly discussed. 'Short-term exposure limits', i.e. exposure limits derived from short-term toxicity studies, may be used as a guidance for rapidly estimating the need of policy actions. Based on toxicity data and expert judgement qualitative statements may be made on the occurrence of possible effects. An adequate quantitative risk assessment may be carried out by using mechanistic (toxicokinetic/toxicodynamic) models. Alternatively, statistical models describing the dose-effect relations may be used. The duration of the toxicity study used may depend on the expected human exposure. By means of the RIVM programme PROAST (possible risk obtained from animal studies) the toxic effect can be estimated. Subsequently, the estimated effect in an experimental animal is extrapolated to humans using a probabilistic approach accounting for interspecies and intraspecies variation. PROAST may form a part of the 'effect assessment unit' of the guidance document 'How to proceed at exceeded exposure limits'.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bij een normoverschrijding is een beheersbeslissing over de verhandeling van producten vaak op korte termijn gewenst. Hierbij is inzicht in de te verwachten effecten bij de mens door productgebruik noodzakelijk. Het feit dat gezondheidskundige advieswaarden zoals de aanvaarde dagelijkse inname (ADI) zijn afgeleid op basis van levenslange blootstelling, bemoeilijkt een risicoschatting bij tijdelijke overschrijding van wettelijke normen. In dit rapport is een korte inventarisatie gemaakt hoe met deze 'kortdurende' normoverschrijding kan worden omgegaan. 'Kortdurende' normen, d.w.z. normen die zijn afgeleid van korte-termijn toxiciteitsstudies, kunnen worden gebruikt om een snelle indicatie te krijgen over hoe wenselijk een beleidsactie zou kunnen zijn. Op basis van toxiciteitsgegevens en 'expert judgement' is het mogelijk om op kwalitatieve gronden een uitspraak te doen over mogelijke effecten. Een adequate kwantitatieve risicoschatting, kan worden uitgevoerd met behulp van mechanistisch verklarende modellen. Een andere mogelijkheid is het gebruik van statistische modellen die de dosis-effect curven beschrijven. Afhankelijk van de humane blootstellingssituatie kan worden gekozen voor een toxiciteitsstudie met een bepaalde studieduur. Met behulp het RIVM programma PROAST (possible risk obtained from animal studies) kan het effect bij een bepaalde blootstelling worden geschat. De effectschatting in het proefdier kan met behulp van een waarschijnlijkheidsbenadering voor onzekerheden rond inter- en intraspeciesvariatie worden geextrapoleerd naar een effectschatting in de mens. Deze methodiek kan een onderdeel vormen van de 'effectschattingsmodule' in de leidraad 'Handelen bij normoverschrijding'.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-07-31 )