†|†  print

Een voorstel van afstemming van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en - Evaluatie (ARIE) met de Europese Verordening inzake indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)
[†Proposal for alignment of Additional Risk Assessment and Evaluation (ARIE) with the European regulation on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures (CLP) †]

Gunnarsdottir S, Sol VM

61 p in Dutch ††2011

RIVM briefrapport 620870001
download pdf (505Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
Substances can have properties that are dangerous to humans and the environment. In order to characterize these hazards uniformly, a global system has been established for the classification and labelling of substances. This system was recently implemented at the European level in the regulation Classification, Labelling and Packaging of chemicals (CLP). However, an existing Dutch regulation for hazardous substances, ARIE, uses a different system to classify hazardous substances than the CLP Regulation. The RIVM has made a proposal on how the ARIE regulation can be adapted to the CLP Regulation.

Adaptation to CLP promotes safe use of dangerous substances:
ARIE stands for Additional Risk Assessment and Evaluation (ARIE). It is a regulation aimed at smaller companies working with hazardous substances. ARIE is intended to protect the workers in case these substances are released. The main advantage of an alignment with the CLP is that ARIE will use the same terminology and criteria as are used in other European legislation. This should increase transparency on the hazards of substances and whether any special measures need to be taken to protect workers. This promotes the safe use of hazardous substances in the Netherlands.

Result:
ARIE defines the categories flammable, toxic and explosive substances. The proposal includes a table that shows which CLP hazard classifications correspond to the ARIE categories flammable, toxic and explosive.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Stoffen kunnen eigenschappen hebben die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Om deze gevaren uniform aan te duiden is een mondiaal systeem opgesteld voor de indeling van de stoffen en de bijbehorende etikettering. Dit systeem is onlangs op Europees niveau geÔmplementeerd in de verordening Classification, Labelling and Packaging of chemicals (CLP). De Nederlandse ARIE-regeling hanteert echter een andere indeling van gevaarlijke stoffen dan de CLP. Het RIVM doet daarom een voorstel hoe de ARIE-regeling aangepast kan worden aan de CLP-verordening.

Aanpassing aan CLP bevordert veilig gebruik gevaarlijke stoffen:
ARIE staat voor Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie en geldt voor kleinere bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. ARIE is bedoeld om de werknemers te beschermen als deze stoffen vrijkomen. Het belangrijkste voordeel van de aanpassing is dat ARIE dezelfde terminologie en criteria zal gebruiken als andere Europese wet- en regelgeving. Er zijn dan geen onduidelijkheden meer of een stof al dan niet gevaarlijk is en of er speciale maatregelen genomen moeten worden om werknemers te beschermen. Dit bevordert het veilig gebruik van gevaarlijke stoffen in Nederland.

Resultaat:
ARIE onderscheidt brandbare, giftige en ontplofbare stoffen. Het voorstel voor de aanpassing omvat een tabel waarin afgelezen kan worden welke CLPgevarenklassen overeenkomen met de ARIE-categorieŽn brandbaar, giftig en ontplofbaar.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-04-27 )