|   print

Exchanging car trips by cycling in the Netherlands : A first estimation of the health benefits
[ Het vervangen van korte autoritten door fietsritten : Een eerste schatting van de gezondheidsbaten in Nederland ]
 
van Kempen EEMM, Swart W, Wendel-Vos GCW, Steinberger PE, Knol AB, Stipdonk HL, Reurings MCB

74 p in English   2010

RIVM rapport 630053001
download pdf (415Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
As commissioned by the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, we assessed the possible health benefits of the substitution of short-distance car trips with short-distance cycling trips. To this end we used existing methods for Health Impact Assessment and evaluated the availability and quality of data, models and tools that were needed.
In our assessment not only the classic environmental pollutants noise and air pollution were taken into account, but also the effects on road safety and physical activity. Application shows that the disease burden related to physical activity reduces at a maximum of 1.3% after one year. As expected, the health benefits due to reduction in road traffic noise levels and traffic-related air pollution are relatively small. Furthermore, it appears that an exchange of short-distance car trips by cycling is only beneficial for young male drivers.
Since a lot of information was unavailable and/or unknown and because a lot of choices and assumptions were made, the results have to be seen as a first estimate of what can be expected of interventions that cause an exchange between short-distance car trips with cycling. This study is a follow-up on earlier exemplary assessments of transport interventions.
The reliability of our assessment can be improved if we can obtain better information on population exposure distributions of noise and air pollution; it is also important to validate the modelled decrease in traffic noise, air pollution and changes in behaviour by means of measurements.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In opdracht van het ministerie van VROM is onderzocht hoe de mogelijke gezondheidsbaten van het vervangen van korte autoritten door fietsritten geschat kunnen worden. Hiervoor zijn bestaande methoden voor Health Impact Assessment gebruikt en is bekeken of de benodigde data, modellen en instrumenten aanwezig en van voldoende kwaliteit zijn.
In de studie worden niet alleen de klassieke milieufactoren als geluid en luchtverontreiniging meegenomen, maar ook verkeersveiligheid en bewegen. Toepassing laat zien dat de ziektelast door lichamelijke inactiviteit na 1 jaar met maximaal 1,3% wordt gereduceerd als volwassenen meer fietsen. Zoals verwacht, zijn de gezondheidsbaten ten gevolge van een afname van de niveaus door geluid van wegverkeer en verkeersgerelateerde luchtverontreiniging relatief klein; verder bleek het vervangen van korte autoritten door fietsritten alleen voordelig te zijn voor jonge mannen.
Gezien het grote aantal aannames en onzekerheden, moeten de resultaten worden gezien als een eerste inschatting van wat mogelijk kan worden verwacht van interventies die ervoor zorgen dat mensen de fiets nemen in plaats van de auto. Deze voorbeeldstudie is een vervolg op eerdere studies waarin de effecten van snelheidsreductie en de aanleg van een nieuwe snelweg werden geevalueerd.
Uit de studie blijkt dat de betrouwbaarheid van de berekeningen kan worden verbeterd wanneer er betere informatie is over de verdeling van verkeersgerelateerde luchtvervuiling en geluid over de populatie. Ook is het belangrijk om de gemodelleerde vermindering van verkeersgeluid en luchtvervuiling en de gedragsveranderingen te valideren door middel van metingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV
( 2010-09-16 )