|   print

Air pollution and daily mortality in the Netherlands over the period 1992 - 2002
[ Luchtverontreiniging en dagelijkse sterfte in Nederland in de periode 1992 - 2002 ]
 
Fischer PH, Ameling CB, Marra M

62 p in English   2005

RIVM rapport 630400002
download pdf (468Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This technical report describes the mortality risks for ambient air pollution during three time periods (1992-1994, 1995-1998 and 1999-2002) in the Netherlands. Changes in mortality risks in the last period compared to the earlier periods were assessed. No clear pattern was identified, although differences between the periods were found. During the summer months higher risks were found compared to the winter months. Living in the four largest cities was not related to higher risks for air pollution related mortality compared to living in the rest of the Netherlands. Based on these risks it was estimated that in 2003 in the Netherlands 3,400 - 5,700 people have died prematurely due to air pollution. These figures have been published earlier this year in the Environmental Balance of the Netherlands Environmental Assessment Agency. To assess the risks of dying from air pollution, measurements of the National Air Quality Monitoring Network were related to daily mortality data of the Dutch Central Bureau of Statistics over the period 1992 to 2002. Total daily mortality was investigated, which is all mortality except mortality due to non-natural causes. In addition to total mortality, mortality related to cardiovascular and lung diseases was analyzed.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit technisch achtergrondrapport vergelijkt de risico's om te overlijden aan luchtverontreiniging in drie tijdperioden (1992-1994, 1995-1998 en 1999-2002) in Nederland. Hierbij is bekeken of het risico om te overlijden aan luchtverontreiniging in de laatste periode is veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Er blijkt geen duidelijk patroon te zien in de tijd, hoewel de periodes onderling wel verschillen. Tijdens de zomermaanden blijkt het risico groter dan in de wintermaanden. Wonen in een van de vier grote steden was niet gerelateerd aan een hoger risico om te overlijden aan luchtverontreiniging dan het risico in de rest van Nederland. Op basis van deze risico's is geschat dat er in 2003 in Nederland 3.400 - 5.700 mensen vroegtijdig zijn overleden aan luchtverontreiniging. Deze gegevens zijn eerder dit jaar in de Milieubalans 2005 van het Milieu- en Natuurplanbureau gepubliceerd. Om de risico's te berekenen zijn meetgegevens van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit gekoppeld aan gegevens van de dagelijkse sterfte van het Centraal Bureau voor de Statistiek in de periode 1992 tot en met 2002. De totale dagelijkse sterfte is onderzocht. Dit zijn alle sterfgevallen, behalve die door niet-natuurlijke oorzaken. Naast de totale sterfte is de sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten en longziekten apart beschreven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-08-08 )