|   print

[  ]
 
Greve PA , Hart-de Klein VM 't

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de resultaten gegeven van twee nauw verwante veldproeven m.b.t. permethrin en deltamethrin, nl.: een voorjaarstoepassing op gras en een najaarstoepassing op veldbeemd. Bij beide proeven was de vraagstelling, hoe snel genoemde bestrijdingsmiddelen worden afgebroken als functie van de tijd, teneinde verantwoorde wachttermijn (tijd tussen laatste bespuiting en vervoedering van het gewas) vast te kunnen stellen. T.a.v. de voorjaarstoepassing geldt dat een wachttijd van 2 weken voor permethrin (som van cis- en trans-) zou resulteren in een maximaal toegelaten residuwaarde (MRL) van 0,5 mg/kg en voor deltamethrin in een MRL van 0,1 mg/kg. Bij een wachttermijn van 4 weken bedragen deze waarden resp. 0,1 en 0,05* mg/kg. Uit gegevens m.b.t. de overdracht van genoemde bestrijdingsmiddelen van gewas naar melk en vlees moet afgeleid worden of deze MRL's acceptabel zijn. De najaarstoepassing is moeilijker te interpreteren door grote spreiding in de uitkomsten: voor deltamethrin zou een wachttermijn van zowel 2 als 4 weken resulteren in een MRL van 0,5 mg/kg. Voor permethrin laat het beschikbare cijfermateriaal geen verantwoorde conclusie toe.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-09-30 )