|   print

Dioxinen en PCB's in voeding. Resultaten van aanvullend onderzoek
[ Dioxins and PCB's in foodstuffs. Results from supplementary research ]
 
Liem AKD, Theelen RMC, Hoogerbrugge R

56 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 639102005

Toon Nederlands

English Abstract
Results are presented of supplementary studies performed in the framework of project Dioxins and PCBs in Foodstuffs in the period 1991-1995. The various studies have been carried out to investigate uncertainties in the measurement data used in calculations of the intake of dioxins and planar PCBs by the general population of the Netherlands by the consumption of food. Results are presented from measurements of the levels of the seventeen 2,3,7,8-chlorine substituted dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and dibenzofurans (PCDFs) and three non-ortho substitued (planar) PCBs in foodstuffs that were not included in the calculation of the intakes in 1991 (game, cereals, vegetables and fruits). In addition, results are included from supplementary studies on levels of these compounds in consumer's milk, fish oils and mutton. Results from these studies have subsequently been used to re-evaluate the results of the study on the intake of 2,3,7,8-TCDD equivalents (TEQs) by the general population, as reported in 1991. The supplementary studies resulted in some changes in nation-wide representative concentrations in Dutch foodstuffs. By combining this information with the original consumption data, the median daily exposure to TEQs appeared to be 14% lower than according to the calculations from 1991. This is primarily caused by the change of the concentrations of TEQs in the food group of industrial oils and fats, which resulted from the study on fish oils.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Betreft de resultaten van een onderzoek in het kader van project Dioxinen en PCB's in Voeding in de periode 1991-1995. De verschillende studies zijn uitgevoerd om onzekerheden met betrekking tot de meetgegevens die in 1991 zijn gebruikt voor berekening van de inname van dioxinen en planaire PCB's door de Nederlandse bevolking, nader te onderzoeken. De resultaten worden weergegeven van onderzoek naar de gehalten van de zeventien 2,3,7,8-chloorgesubstitueerde dibenzo-p-dioxinen (PCDD's) en dibenzofuranen (PCDF's) en drie non-ortho 3,3',4,4'-chloorgesubstitueerde (planaire) PCB's in voedingsprodukten die bij de berekening van de innamen in 1991 nog niet waren meegenomen (wild, graan, groenten en fruit) en aanvullend onderzoek naar de gehalten in consumptiemelk, visolien en schapevet. Het aanvullend onderzoek naar gehalten dioxine en verwante verbindingen is vervolgens gebruikt om een her-evaluatie uit te voeren van de resultaten van het onderzoek naar de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan TEQ, zoals gerapporteerd in 1991. Door aanpassing van de concentraties op basis van het aanvullend onderzoek, in combinatie met de oorspronkelijke consumptiegegevens bleek, dat de mediane dagelijkse blootstelling via de voeding 14% lager is, dan volgens de berekening uit 1991. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanpassing van het gehalte TEQ in industriele olien en vetten, wat voortvloeit uit de resultaten van het onderzoek aan visolie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-03-31 )