|   print

Toepassing van neuslavage in onderzoek naar de effecten van luchtverontreiniging op de luchtwegen van schoolkinderen
[ Application of nasal lavage in studies on the respiratory effects of air pollution in school children ]
 
Fischer PH, Steerenberg PA, Ameling C, van Loveren H

62 p in Dutch   1997

RIVM rapport 650010004

Toon Nederlands

English Abstract
An epidemiological study was conducted from January to mid-April 1995 to assess the relationship between (urban) air pollution and respiratory health of children. Pulmonary function measurements and nasal lavages were performed every two weeks in children aged 7 to 12 years at one school in the city of Utrecht and another in the small town of Ermelo. During the study period the children performed daily peakflow measurements and kept a diary on respiratory symptoms and medication use. Ambient air pollution was measured daily by RIVM at the nearest measurement station. Rather novel in this study was the application of the nasal lavage technique, which can be helpful in detecting inflammation processes in the upper airways and partly mirror processes in the lower airways. At the end of the study period it appeared that air pollution levels had been constantly low throughout the study period, which made the calculated effect estimates unreliable. Therefore it has not been possible to relate pulmonary function measurements and nasal lavage results to variations in air pollution. Peakflow measurements and respiratory symptoms were not found to be related to air pollution, probably due to the relatively low air pollution levels.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de periode januari - medio april 1995 is een epidemiologisch onderzoek verricht naar de relatie tussen verhoogde blootstelling aan (stedelijke) luchtverontreiniging en de respiratoire gezondheid van schoolkinderen. Hiertoe zijn tweewekelijks op een school in Utrecht en Ermelo longfunctiemetingen en neuslavages verricht bij kinderen van 7 tot 12 jaar. Daarnaast hebben de kinderen thuis gedurende de gehele onderzoeksperiode piekstroommetingen uitgevoerd en een dagboekje m.b.t. luchtwegklachten ingevuld. Tegelijkertijd zijn door het RIVM de luchtverontreinigingsniveaus in de buurt van de onderzoekslocaties gemeten door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Naast het standaard-protocol werden neuslavage-metingen toegepast. Neuslavage-metingen kunnen inzicht verschaffen in het toxicologische mechanisme dat ten grondslag ligt aan gezondheidseffecten. Na afloop van de onderzoeksperiode bleek dat ten tijde van de longfunctiemetingen en neuslavages de luchtverontreinigingsniveaus zeer geringe variatie vertoonden. Dit had tot consequentie dat in de statistische analyses van het verzameld materiaal onbetrouwbare effectschattingen naar voren kwamen. Vanwege de onbetrouwbare studie-uitkomsten is het niet mogelijk gebleken om de relatie tussen de longfunctie en neuslavages en de luchtverontreiniging nader te kwantificeren. De resultaten van de analyses van de piekstroommetingen en klachtenregistraties lieten geen associatie zien met de luchtverontreinigingsniveaus zoals die zijn opgetreden gedurende de gehele onderzoeksperiode.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-10-31 )