|   print

Voeding en voortplanting
[ Nutrition and reproduction ]
 
Piersma AH

22 p in English   1999

RIVM Rapport 650250003
download pdf (1005Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report adresses various aspects of the specific nutritional requirements of pregnant and lactating women and their offspring, and discusses the importance of specific scientific research in support of nutrition policy. Pregnant and lactating women are characterized by a relatively high requirement for nutrients. At the same time, the unborn and newborn are relatively prone to the development of defects and diseases. Both these factors together make this group relatively vulnerable to deficiencies, overdosing and imbalances of nutrients. Disorders which are present at birth, varying from low birth weight to structural congenital malformations, considerably affect the quality of the entire life period. The risk of acquiring diseases later in life is partly determined by health status at infant age. It follows that health promotion around pregnancy and lactation can contribute considerably to public health in general. With several current examples the importance of specific concern for nutrition in pregnancy and lactation is illustrated. For vitamin A, folic acid, zinc, methionine, and cervonic acid specific concern for pregnancy has already prooved necessary. Epidemiologic and experimental research with regard to nutrition in pregnancy and lactation will be able to contribute significantly to public health, not only at young age, but during the entire life period. Specific research in this area should be defined, in support of nutrition policy with regard to admission, public information and prevention.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze notitie bespreekt een aantal aspecten van de specifieke voedingssituatie van zwangeren, zogenden en zuigelingen, en bediscussieert het belang van specifieke aandacht voor deze groep in de zin van gericht wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het voedingsbeleid. Zwangeren en zogenden vertonen een relatief hoge behoefte aan nutriknten. Tegelijkertijd is er sprake van een relatief hoge gevoeligheid bij ongeborenen en zuigelingen voor het ontstaan van afwijkingen en aandoeningen. Beide factoren tezamen maken deze groep relatief kwetsbaar voor deficiknties, overdoseringen en disbalansen van voedingscomponenten. Aandoeningen die bij de geboorte aanwezig zijn, varikrend van een te laag geboortegewicht tot structurele aangeboren afwijkingen, hebben een belangrijke invloed op de kwaliteit van het gehele leven. De kans op het ontstaan van aandoeningen op latere leeftijd wordt mede bepaald door de gezondheidsstatus op zuigelingenleeftijd. Dat betekent dat bevordering van de gezondheid rond de zwangerschap en de zoogperiode een grote bijdrage kan leveren aan de volksgezondheid in het algemeen. Met enkele actuele voorbeelden wordt het belang geillustreerd van specifieke aandacht voor de voeding van zwangeren en zogenden. Wat betreft vitamine A, foliumzuur, zink, methionine, en cervonzuur is specifieke aandacht voor de zwangerschap al noodzakelijk gebleken.rimenteel onderzoek met betrekking tot de voeding van zwangeren en zogenden een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan de volksgezondheid, niet alleen op jonge leeftijd maar gedurende het gehele leven. Er wordt gepleit voor het definikren van specifiek onderzoek op dit gebied, ter ondersteuning van het voedingsbeleid met betrekking tot toelating, voorlichting en preventie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-07-00 )