|   print

[  ]
 
Poel P van der

148 p in Dutch   1997

download pdf (5455Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The principles of prevention and risk reduction have been firmly established in many regulations of the European Commission (EC) and with them the concepts of risk assessment and risk management of substances. The principles for carrying out the risk assessment of both new and existing substances have been laid down in Commission Directives, which are supported with a detailed package of Technical Guidance Documents (TGDs). In co-operation with other EU member states and industry, the RIVM has developed the computer program EUSES (European Union System for the Evaluation of Substances) for the European Chemicals Bureau. This program uses the release estimation tables of the TGDs. This report functions as the guidance document for using these emission tables (release scenarios) developed at the RIVM at the time. They will serve as a fall-back where no or insufficient data are available on concentrations in or releases to the environment. Dealt with are, first, aspects of the life cycle of substances, emissions and sources which one can distinguish and the estimation of emissions. Second, the set-up of the tables is described and the distinction between production levels and the categories considered in the TGDs are focused on. Finally, a number of examples have been worked out for (fictitious) substances on how to interpret the tables according to the description of function and use.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Sinds het begin van het milieubeleid in de Europese Unie (EU) in 1973 zijn inmiddels de principes van preventie en risico-reductie stevig verankerd in regelgeving door de Europese Commissie tezamen met het concept van risicobeoordeling en -beheer van stoffen. De principes van de risicobeoordeling van nieuwe en bestaande stoffen zijn neergelegd in EC-richtlijnen. De richtlijnen worden ondersteund met een uitgebreid pakket Technical Guidance Documents (TGDs) In opdracht van het European Chemicals Bureau van de EU is een computerprogramma ontwikkeld voor de beoordeling van stoffen, het EUSES (European Union System for the Evaluation of Substances). Voor de schatting van emissies maakt EUSES gebruik van de tabellen uit het TGD. Dit rapport is geschreven om als leidraad te dienen bij het gebruik van deze emissietabellen, die destijds door het RIVM zijn opgesteld. Zij vormen als het ware een vangnet voor al die gevallen bij de beoordeling van een stof, waar geen of onvoldoende specifieke gegevens beschikbaar zijn over concentraties in, of emissies naar het milieu. In dit rapport worden eerst aspecten van de levenscyclus, emissies en bronnen en emissieschatting behandeld. Vervolgens wordt de opzet van de emissietabellen besproken, waarbij ingegaan wordt op het onderscheid in het productieniveau en de categorieen die gehanteerd worden (op basis van het TGD). Tot slot wordt voor een aantal (fictieve) stoffen op basis van de omschrijving van de functie van de stoffen aangegeven hoe zij gecategoriseerd worden en wat de uitkomsten volgens de emissietabellen zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-03-31 )