|   print

Initial assessment of the hazards and risks of new chemicals to man and the environment. PART III
[ Initiele beoordeling van de gevaren en risico's van nieuwe stoffen voor mens en milieu ]
 
Hulzebos EM, Vermeire TG

96 p in English   1994

RIVM Rapport 679102025

Toon Nederlands

English Abstract
This report is the third in a series describing the initial hazard and risk assessment process for new substances at the National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM) in The Netherlands. This assessment pertains to both man and the environment and is performed within the framework of the European Commission Directive 67/548/EEC on the evaluation and control of new substances, the ensuing Dutch Chemical Substances Act, and the recently adopted European Commission Directive 93/67/EEC on the risk assessment of new substances. The latter Directive is supported by a Technical Guidance Document which describes exposure assessment, effects assessment and risk characterization for human health and the aquatic environment. This third report, Part III, is meant to revisit several hazard identification issues and testing strategies which already have been discussed in Part I and Part II, particularly in relation to this Technical Guidance Document. Secondly it will discuss subjects which were not taken up in Part I and Part II, again using the results of the Technical Guidance Document. This report cannot stand on its own and should be used together with the previous reports in this series. Altogether these reports have primarily been written as a reference guide for those involved in the hazard and risk assessment process at RIVM, but also for risk managers responsible for the regulation and the overall dossier evaluation of new substances, and for others interested in this subject, e.g. industry, non-governmental organizations and the public at large. To enhance the accessibility of this report and Parts I and II, an index to the major subjects discussed is included.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport is het derde in een serie die de initiele risicobeoordeling van nieuwe stoffen op het RIVM beschrijft. Deze beoordeling betreft zowel de mens als het milieu en wordt uitgevoerd in het kader van Europese Commissie (EC) Richtlijn 67/548/EEG over de evaluatie en controle van nieuwe stoffen, de hierop gebaseerde Wet Milieugevaarlijke Stoffen en de recent aangenomen EC Richtlijn 93/67/EEG over de risicobeoordeling van nieuwe stoffen. Deze laatste Richtlijn wordt ondersteund door een Technische Leidraad die de beoordeling van blootstelling en effecten en de risicokarakterisering beschrijft voor zowel mens als milieu. Dit derde rapport, Deel III, bespreekt opnieuw een aantal problemen in de beoordeling van effecten evenals een aantal teststrategieen, met name in relatie tot hetgeen hierover in de EC Technische Leidraad is geschreven. Dit rapport zal tevens ingaan op nog niet eerder besproken onderwerpen ook weer rekening houdend met de EC Technische Leidraad. Dit rapport staat niet op zichzelf en kan alleen samen met Deel I en II in deze serie gebruikt worden. Als zodanig zijn deze rapporten op de eerste plaats geschreven als een gids voor hen die op het RIVM betrokken zijn bij de beoordeling van stoffen, maar ook voor beleidsmedewerkers die belast zijn met de regulering en de algehele evaluatie van dossiers van nieuwe stoffen en voor overige geinteresseerden, bijvoorbeeld bij de industrie, particuliere organisaties en het algemene publiek. Een index van de voornaamste onderwerpen die in de drie rapporten besproken worden is toegevoegd om de toegankelijkheid te verhogen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1994-12-31 )