|   print

[  ]
 
Jansma JW , Linders JBHJ

54 p in Dutch   1995

download pdf (2117Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report discusses the volatilization of pesticides from the soil surface, from within the soil and from plants. Not only during, but mainly also after, application of pesticides part of the applied substance volatilizes. The rate of volatilization is different for each substance and is in the first instance linked up with the vapour pressure of the substance. Beside it factors like temperature, water solubility, adsorption to soil or plant surfaces, soil moisture, air flow and the concentration of the pesticide are important. A large amount of measured volatilization data of pesticides are collected from literature and presented in tables. Data obtained from field studies and from laboratory studies are presented in different tables. Data for volatilization from within the soil, from the soil surface and from the plant surface are also split up in different tables. Literature data concerning models for estimating the volatilization of pesticides are also collected. Many models found are not useful because input parameters are not available. For estimating the rate of volatilization from the soil surface the so called "Dow-method" is proposed. Vapour pressure, water solubility and adsorption to soil are the factors in this model that are supposed to influence the volatilization substantially. As a first step to validate the "Dow-method" some values calculated with this method are compared with measured values. In general the agreement of these values was within a factor of 7. A useful model to estimate the volatilization of pesticides incorporated in soil and volatilization from plant surfaces could not be found. Finally an overview of percentages volatilized substance, calculated with the "Dow-method" at 1 and 4 days after application, is given for a large number of pesticides.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bespreekt de vervluchtiging van bestrijdingsmiddelen vanaf en vanuit de grond en vanaf de plant. Niet alleen tijdens toepassing van bestrijdingsmiddelen, maar vooral ook daarna, verdampt een deel van de toegediende stof. De mate van vervluchtiging verschilt per stof en hangt in eerste instantie samen met de dampdruk van de stof. Daarnaast spelen factoren als temperatuur, wateroplosbaarheid, adsorptie aan grondoppervlak of plant, bodemvochtigheid, luchtstroom en de concentratie van de stof een rol. Uit de literatuur is een groot aantal gegevens verzameld omtrent gemeten hoeveelheden vervluchtiging van bestrijdingsmiddelen per tijdseenheid. Deze gegevens zijn gepresenteerd in tabellen. Gegevens van veldstudies en laboratoriumstudies zijn in afzonderlijke tabellen gezet. Gegevens over vervluchtiging vanuit de grond, vanaf het grondoppervlak en vanaf de plant zijn ook opgesplitst over verschillende tabellen. Daarnaast zijn literatuurgegevens verzameld omtrent modellen waarmee de mate van vervluchtiging van bestrijdingsmiddelen geschat kan worden. Veel van de gevonden modellen zijn vanwege niet beschikbare invoerparameters niet bruikbaar. Voor het schatten van de vervluchtiging van bestrijdingsmiddelen vanaf het grondoppervlak wordt het gebruik van de zgn. "Dow-methode" voorgesteld. Bij deze methode zijn dampdruk, wateroplosbaarheid en adsorptie aan grond factoren die geacht worden de mate van vervluchtiging daadwerkelijk te beinvloeden. Als eerste aanzet om de "Dow-methode" te valideren zijn enkele hiermee berekende waarden vergeleken met gemeten waarden. Over het algemeen bleek de overeenkomst tussen deze waarden binnen een factor 7 te blijven. Voor de vervluchtiging van in de grond ingewerkte bestrijdingsmiddelen en voor de vervluchtiging vanaf planten werd geen bruikbaar model gevonden. Tenslotte wordt voor een groot aantal bestrijdingsmiddelen een overzicht gegeven van de met de "Dow-methode" berekende percentages vervluchtigde stof, 1 en 4 dagen na toepassing.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-04-30 )