|   print

Bioconcentration of gaseous organic chemicals in plant leaves: comparison of experimental data with model predictions
[ Bioconcentratie van gasvormige organische stoffen in bladeren van planten: vergelijking van experimententele gegevens met modelvoorspellingen ]
 
Polder MD, Hulzebos EM, Jager DT

38 p in English   1997

RIVM Rapport 679102034
download pdf (1309Kb)  
Betreft een herziene versie van editie maart 1996 (welke is vervallen)  Revised edition  

Toon Nederlands

English Abstract
Chemical substances are distributed in the environment between compartments such as soil, water, air, and biota. Chemicals may be concentrated by plants from soil and air, and therefore plants may contribute substantially to the total daily intake of humans. This study was performed to support the implementation of two models in USES 1.0 and in the European version EUSES, which will become available in May this year. The Uniform System for the Evaluation of Substances, USES 1.0, was developed to assess the lifetime risk of indirect exposure of man and top predators. One of the exposure pathways of plants included in USES 1.0 is the transfer of gaseous substances from air to plant leaves by means of the model of Riederer. A model similar to that of Riederer but having a more refined approach is carried out by Trapp and Matthies. The model of Trapp and Matthies takes the dynamics of the uptake processes into account, and will be implemented in the new European version EUSES. Purpose of this literature study is to evaluate the models of Riederer and Trapp and Matthies by comparing their results with experimental data on leaf-air partition coefficients (K l/a) found in the literature. The data set was limited and therefore conclusions can only be drawn with reservations. For herbaceous plants both models give good estimations for the leaf-air partition coefficient up to 1.0 E+7, with deviations for most substances within a factor 5. For substances for which Riederer predicts a leaf-air partition coefficient above 1.0 E+7, the approach of Trapp and Matthies may be more adequate.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Stoffen zijn in het milieu verdeeld over de compartimenten bodem, lucht, water en biota. Planten kunnen stoffen accumuleren na opname uit de bodem en de lucht. Planten vormen een belangrijk onderdeel van het dieet van zowel mensen als van vee en kunnen een substantiele bijdrage leveren aan de totale dagelijkse inname van een stof door de mens. Deze studie is uitgevoerd ter onderbouwing van de implementatie van twee modellen in USES 1.0 en de Europese versie EUSES, die in 1997 beschikbaar wordt. Het Uniform Beoordelingssysteem Stoffen, USES 1.0 is ontwikkeld om het levenslang risico te schatten van indirecte blootstelling van de mens en van toppredatoren. Een van de in USES 1.0 ingebouwde blootstellingsroutes van planten is de overdracht van gasvormige stoffen uit de lucht aan bladeren van planten. Daartoe is het model van Riederer geimplementeerd. De meer uitgewerkte benadering van Trapp en Matthies houdt rekening met de dynamiek van opnameprocessen, en zal in de nieuwe Europese versie EUSES, worden opgenomen. In deze literatuurstudie zijn de modellen van Riederer en Trapp en Matthies geevalueerd door hun uitkomsten te vergelijken met experimenteel bepaalde blad-lucht partitiecoefficienten (K l/a) die in de literatuur gevonden zijn. De gevonden experimentele gegevensset is beperkt, zodat conclusies alleen met de nodige voorzichtigheid getrokken mogen worden. Voor kruidachtige planten geven beide modellen goede schattingen van de blad-lucht partitiecoefficienten tot een niveau van 1.0 E+7, met afwijkingen voor de meeste stoffen tot een factor 5. Voor stoffen waarvoor Riederer een K l/a hoger dan 1.0 E+7 voorspelt, geeft de methode van Trapp en Matthies wellicht een realistischer schatting.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-03-31 )