|   print

Environmental risk evaluation of difficult substances in USES 2.0
[ De milieu risicoevaluatie van moeilijke stoffen in USES 2.0 ]
 
van Beelen P

23 p in English   1998

RIVM rapport 679102045
download pdf (1013Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
An inventory is given of the problems which arise when difficult substances are evaluated with the Uniform System for the Evaluation of Substances (USES). It gives an indication about the different classes of chemicals which can give problems in USES. Further, it describes the problems which occur when the physicochemical properties of these compounds are entered into USES. Many default estimations of sorption or bioaccumulation in USES are not valid for these compounds. In comparison with neutral molecules the speciation, bioaccumulation, and toxicity of these compounds are more strongly dependent upon a number of environmental parameters like pH and the presence of salts. This leads to larger uncertainties in the risk evaluation, which might be counterfeited by larger safety margins or a more extended data set.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het 'Uniform System for the Evaluation of Substances' (USES) wordt gebruikt om de risico's van aangemelde stoffen te evalueren op basis van een beperkte set gegevens. Het computermodel USES is ontworpen om de risico's van neutrale organische verbindingen te analyseren. De toxiciteit, het risico op bioaccumulatie en de verdeling van de stof over vaste en vloeibare fases, kan worden geschat via de octanol/water partitie-coefficient (Kow) van deze verbindingen. Deze schattingen zijn alleen geldig voor neutrale organische verbindingen die een minimum toxiciteit vertonen. Er is een overzicht van de problemen die ontstaan wanneer moeilijke stoffen worden geevalueerd met USES. Eerst wordt een indicatie gegeven van de verschillende klassen van chemicalien die problemen kunnen geven in USES. Vervolgens worden de problemen beschreven die optreden wanneer de fysisch-chemische eigenschappen van deze verbindingen in de inputmodule van USES worden gebracht. Smeltpunt, kookpunt, dampspanning en Kow van moeilijke stoffen zijn vaak niet beschikbaar en de Kow van deze stoffen mag niet worden toegepast in USES. Veel standaardschattingen van sorptie of bioaccumulatie in USES zijn niet geldig bij deze stoffen. Dit betekent, dat alle sorptie- en bioconcentratiefactoren in USES moeten worden geschat vanuit de literatuur. Normalisatie van deze factoren naar het organisch koolstofgehalte van grond en sedimenten is alleen mogelijk, als er bewijs is dat de sorptie wordt veroorzaakt door de organische fractie.Vergeleken met neutrale moleculen zijn speciatie, bioaccumulatie en toxiciteit van geladen moleculen sterker afhankelijk van een aantal milieuparameters zoals pH en de aanwezigheid van zouten. Dit veroorzaakt bij de risico-evaluatie van deze moleculen grotere onzekerheden, die kunnen worden verminderd door grotere veiligheidsmarges of een uitgebreidere dataset.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-10-15 )