|   print

The risk evaluation of difficult substances in USES 2.0 and EUSES. A decision tree for data gap filling of Kow, Koc and BCF
[ De risico evaluatie van moeilijke stoffen in USES 2.0 en EUSES. Een beslisboom voor het opvullen van lacunes in Kow, Koc en BCF ]
 
van Beelen P

35 p in English   2000

RIVM Rapport 679102050
download pdf (162Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents a decision tree for the risk evaluation of the so-called "difficult" substances with the Uniform System for the Evaluation of Substances (USES). The decision tree gives practical guidelines for the regulatory authorities to evaluate notified substances like organometallic compounds, cationic compounds, anionic compounds, surfactants, inorganic compounds, acids, bases and compounds without an available octanol/water partition coefficient (Kow). The decision tree gives reasonable worst case estimates for the Risk Characterisation Ratios of substances of which no Kow value can be estimated or measured. The decision tree only asks for more a detailed analysis of both sorption and bioaccumulation, when the predicted environmental concentrations are sufficiently high to make a difference for the outcome of the risk assessment. The report suggests to use the Kow value of the neutral molecule of acids and bases even when these molecules are present as anions or cations at pH 7. The guidelines and suggestions in this report were based on the evaluation of a large data set with the Kow, soil sorption coefficient (Koc) and bioconcentration factor (BCF) of pesticides. It is argued that these guidelines and suggestions are valid for a wide range of "difficult" substances. The uncertainties encountered with the estimation of Koc and BCF from Kow for different classes of "difficult" substances were estimated and their influence on the outcome of the risk evaluation with USES 2.0 or EUSES was analysed.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport presenteert een beslisboom voor de risico-evaluatie van de zogenaamde 'moeilijke' stoffen met het Uniform Systeem voor de Evaluatie van Stoffen (USES). De beslisboom geeft praktische richtlijnen voor de beoordelende instanties om de aangemelde stoffen (zoals organometaalverbindingen, kationen, anionen, surfactanten, anorganische verbindingen, zuren, basen en stoffen zonder een beschikbare octanol/water partitiecoefficient) te evalueren. De beslisboom geeft redelijk pessimistische schattingen voor de Risico Karakteriserings Ratio van stoffen waarvoor geen octanol/water partitiecoefficient kan worden geschat of gemeten. De beslisboom vraagt alleen om een meer gedetailleerde analyse van zowel sorptie als bio-accumulatie, wanneer de voorspelde milieu-concentraties hoog genoeg zijn om een verschil te maken voor de uitkomst van de risico -evaluatie. Het rapport beveelt aan om de octanol/water partitiecoefficient van het neutrale molecule van zuren en basen te gebruiken zelfs wanneer deze moleculen als anionen of kationen aanwezig zijn bij pH 7. De aanbevelingen en suggesties in dit rapport zijn gebaseerd op de evaluatie van groot gegevensbestand met de octanol/water partitiecoefficient, de bodem sorptie coefficient en de bioconcentratie factor van pesticiden. Er wordt aangegeven dat deze richtlijnen en suggesties geldig zijn voor een groot bereik aan verschillende 'moeilijke' verbindingen. De onzekerheden die ontmoet werden bij de schatting van de bodem sorptie coefficient en de bioconcentratie factor vanuit de octanol/water partitiecoefficient werden ingeschat en hun invloed op de uitkomst van de risico evaluatie met USES 2 of EUSES werd geanalyseerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2000-05-17 )