|   print

Effect van dynamische maximumsnelheden op geluid : Proeflocatie A20 Rotterdam
[ Effect of dynamic speed limits on noise : Test site A20 Rotterdam ]
 
Verheijen ENG, Potma CJM, Jabben J

23 p in Dutch   2011

RIVM briefrapport 680013002
download pdf (533Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Centre for Transport and Navigation of Rijkswaterstaat wants to monitor the effects of dynamic control of speed limits (Dynamax) by conducting field tests on motorways.

At two pilot sites along the A12 in Voorburg and A20 in Rotterdam RIVM performs continuous noise measurements from which the influence of dynamic speed control on the noise emission from traffic is monitored. The Dynamax speed control means that the speed limit is increased from 80 to 100 km/h when traffic conditions allow this.

This report describes the results from the pilot site A20 in Rotterdam. After the introduction the Dynamax system (end of June 2011) an increase of Lden of 0.6 decibel was measured. One month later the road surface layer has been renewed. Therefore, measurements after the end of July have not been used in determining the noise effect of the Dynamax system. The new road surface reduces the noise by approximately 5 decibel with respect to the old one.

The measured noise growth over July 2011 can be attributed to the Dynamax speed control, though an uncertainty range is associated with this result because of the relatively short measurement period. Calculations of the Dynamax noise effect based on measured traffic intensity and speed show an increase of about 0.3 decibel.

The effect of the trial is probably in the range of 0.2-0.7 decibel. It is limited because the control system is only active on the north side of the road and because the speed limit is increased only at times when there is relatively little traffic.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Met de praktijkproef 'Dynamax' wil de Dienst Verkeer en Scheepsvaart van Rijkswaterstaat inzicht verkrijgen in de effecten van het dynamisch regelen van de maximum rijsnelheden op rijkswegen.

Op twee proeflocaties langs de A12 in Voorburg en de A20 in Rotterdam voert het RIVM continu geluidmetingen uit waarmee de invloed van dynamisch snelheidsbeheer op de geluidemissie van het verkeer wordt gevolgd. Het Dynamax snelheidsbeheer houdt in dat de limiet van 80 naar 100 km/uur gaat wanneer de verkeerssituatie dat toelaat.

De voorliggende rapportage gaat in op de resultaten bij Rotterdam. Vanaf de introductie van het Dynamax-systeem eind juni 2011 is een toename van de Lden van 0,6 decibel gemeten. Een maand later is het wegdek vernieuwd. Metingen na eind juli zijn daarom niet meegenomen bij de bepaling van het effect van de Dynamax-regeling. Het nieuwe wegdek laat een afname zien van circa 5 decibel ten opzichte van het oude wegdek.

De gemeten toename in juli 2011 kan worden toegeschreven aan de Dynamax regeling, maar het meetresultaat kent een onzekerheidsmarge omdat er maar een relatief korte meetperiode beschikbaar was. Berekeningen van het Dynamax-effect op basis van gemeten intensiteiten en rijsnelheden komen uit op een toename van circa 0,3 decibel.

Het effect van de proef ligt vermoedelijk in de orde van 0,2-0,7 decibel. Dit blijft beperkt omdat de Dynamax-regeling alleen op de noordbaan van de weg actief is en omdat de snelheidslimiet alleen wordt verhoogd op momenten dat er relatief weinig verkeer is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-01-17 )