|   print

Drainwaterkwaliteit in de kleigebieden in de periode 1996-2001
[ Drain water quality of the Dutch clay regions during the 1996-2001 period ]
 
Rozemeijer JC, Boumans LJM, Fraters B, Boumans LJM

100 p in Dutch   2006

RIVM Rapport 680100004
download pdf (2115Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Management of agricultural farms (nitrogen surplus) can influence drain-water nitrate the most clearly. This is because nitrate appears to be more dominant in younger drain water, while other chemicals have lower concentrations in younger drain water. About 40% of the farm mean nitrate concentrations exceed the European threshold value of 50 mg/l. Besides management, precipitation excess also influences drain-water nitrate. This is the result of testing a new design for a national monitoring network, where drain water from 66 farms was sampled during the 1996-2001 period. The network was found to be capable of detecting, with 80% probability, a future decrease in drain-water nitrate caused by changing farm management. Detection is conditional to the absence of other influences, such as the precipitation excess, or to knowledge on other influences.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De bedrijfsvoering (stikstofoverschot) van landbouwbedrijven in de kleigebieden kan de nitraatconcentratie in drainwater het duidelijkst beinvloeden. De nitraatconcentratie is hoger naarmate het drainwater jonger is, terwijl de concentraties van de andere stoffen juist lager zijn in jonger drainwater. Ongeveer 40% van de bedrijfsgemiddelde nitraatconcentraties is hoger dan de Europese grenswaarde van 50 mg/l. Behalve de bedrijfsvoering beinvloedt ook het neerslagoverschot de nitraatconcentratie. Dit is vastgesteld met behulp van een landelijk meetnet. Hierbij werden tussen 1996 en 2001 bij 66 bedrijven monsters van het drainwater genomen. Het is mogelijk om met de huidige meetnetopzet met 80% zekerheid een daling van de nitraatconcentratie te detecteren, die door een veranderde bedrijfsvoering is veroorzaakt. Een voorwaarde voor detectie is dat andere invloeden, zoals het neerslagoverschot, niet aanwezig zijn of dat hiermee rekening kan worden gehouden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-11-16 )