|   print

Methane and nitrous oxide emissions from animal manure management, 1990 - 2003 - Background document on the calculation method for the Dutch National Inventory Report
[ Methaan en lachgas emissies bij opslag en behandeling van dierlijke mest, 1990 - 2003 - Achtergronddocument van de berekeningsmethode voor het Nederlandse National Inventory Report ]
 
van der Hoek KW, van Schijndel MW

50 p in English   2006

RIVM rapport 680125002, MNP rapport 500080002
download pdf (275Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Since 2005 the Netherlands has used a new country-specific method to calculate the methane and nitrous oxide emissions from animal manure management. Compared to the default methods provided by the Intergovernmental Panel on Climate Change, this method has led to a more realistic estimate of the emissions. Manure management in the Netherlands comprises manure storage, manure production in the meadow and manure processing. Methane and nitrous oxide contribute to the greenhouse effect and, in order to meet the commitments of the Kyoto protocol, have to be reported annually in the Dutch National Inventory Report. This protocol encourages countries to use country-specific methods rather than the default methods provided by the Intergovernmental Panel on Climate Change. The report describes the calculation schemes and data sources used for methane and nitrous oxide emissions from animal manure management in the Netherlands. The elaborate explanation will facilitate expert reviewing. Finally, the report also presents an overview of the methane and nitrous oxide emissions from animal manure management and the underlying data used in the 1990 - 2003 period.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Nederland berekent vanaf 2005 met een nieuwe methode de uitstoot van methaan en lachgas die optreedt bij mestopslag en -behandeling. Hierdoor wordt een betere schatting van de uitstoot verkregen dan wanneer de standaard berekeningsmethode van het Kyoto protocol gebruikt wordt. In Nederland omvat mestbehandeling naast mestbewerking ook mestproductie in de weide. Methaan en lachgas dragen bij aan het broeikaseffect. In het Kyoto protocol is afgesproken dat Nederland een emissiereductie tot stand brengt en jaarlijks rapporteert over de broeikasgasemissies in het National Inventory Report. Het Kyoto protocol moedigt landen aan een landspecifieke methode te gebruiken in plaats van de standaard berekeningsmethode die het Intergovernmental Panel on Climate Change aanbiedt. Het rapport geeft een transparante beschrijving van de rekenregels en de gebruikte databronnen voor de Nederlandse methaan en lachgas uitstoot ten gevolge van mestbehandeling. De uitvoerige toelichting maakt beoordeling door experts mogelijk. Het rapport omvat tenslotte een overzicht van de methaan en lachgas emissies bij mestbehandeling en van alle onderliggende data voor de periode 1990 - 2003.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM MNP
( 2006-07-13 )