|   print

Direct and indirect nitrous oxide emissions from agricultural soils, 1990 - 2003. Background document on the calculation method for the Dutch National Inventory Report
[ Directe en indirecte lachgas emissies uit de landbouwbodem, 1990 - 2003. Achtergronddocument van de berekeningsmethode voor het Nederlandse National Inventory Report ]
 
van der Hoek KW, van Schijndel MW, Kuikman PJ

49 p in English   2007

RIVM rapport 680125003, MNP rapport 500080003
download pdf (298Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Since 2005 the Dutch method to calculate the nitrous oxide emissions from agricultural soils has fully complied with the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Good Practice Guidelines. In order to meet the commitments of the Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol, nitrous oxide emissions have to be reported annually in the Dutch National Inventory Report (NIR). Countries are encouraged to use country-specific data rather than the default values provided by the IPCC. This report describes the calculation schemes and data sources used for nitrous oxide emissions from agricultural soils in the Netherlands.
The nitrous oxide emissions, which contribute to the greenhouse effect, occur due to nitrification and denitrification processes. They include direct emissions from agricultural soils due to the application of animal manure and fertilizer nitrogen and the manure production in the meadow. Also included are indirect emissions resulting from the subsequent leaching of nitrate to ground water and surface waters, and from deposition of ammonia that had volatilized as a result of agricultural activities. Before 2005 indirect emissions in the Netherlands were calculated using a method that did not compare well with IPCC definitions and categories. The elaborate explanation here should facilitate reviewing by experts. Finally, the report also presents an overview of the nitrous oxide emissions from agricultural soils and the underlying data used in the 1990 - 2003 period.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Sinds 2005 berekent Nederland de uitstoot van lachgas uit landbouwbodems volgens de richtlijnen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dit rapport beschrijft deze gegevens op toegankelijke wijze.
De uitstoot van lachgas, dat bijdraagt aan het broeikaseffect, is het gevolg van nitrificatie- en denitrificatieprocessen. De lachgasemissies bestaan uit directe en indirecte emissies uit landbouwbodems. De directe emissies komen voort uit dierlijke mest en kunstmest die op landbouwbodems is toegediend en uit dierlijke mest die in de weide is geproduceerd. De indirecte lachgasemissies ontstaan nadat nitraat uit mest naar het grond- en oppervlaktewater is uitgespoeld. Een andere bron van indirecte lachgasemissies is ammoniak dat vrijkomt uit mest en neerslaat op de bodem. In voorgaande jaren werden indirecte emissies op een andere manier berekend, die niet goed aansloot bij de definities en categorieen van het IPCC.
In het Kyotoprotocol is afgesproken dat Nederland jaarlijks rapporteert over de broeikasgasemissies in het National Inventory Report (NIR). Landen worden daarbij aangemoedigd landspecifieke gegevens te gebruiken in plaats van de standaarddata die het IPCC aanbiedt. Nederland heeft aan dat verzoek gehoor gegeven.
Het rapport geeft een beschrijving van de rekenregels van het IPCC en de databronnen die Nederland heeft gebruikt om de uitstoot van lachgas uit de landbouwbodem te rapporteren. De uitvoerige toelichting hierbij maakt deze werkwijze toegankelijk voor experts. Het rapport omvat ten slotte een overzicht van de officieel geregistreerde lachgasemissies uit de landbouwbodem en van alle onderliggende data tussen 1990 en 2003.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM MNP Alterra
( 2007-09-28 )